1386

بررسی الگوی فعالیت فیزیکی پرستاران بیمارستانهای تأمین اجتماعی استان اصفهان

مرضيه سعيدي

DOI: 10.22122/jrrs.v3i2.89

چکیده


مقدمه: با توجه به افزايش شيوع بيماريهاي غيرواگير كه كم تحركي از عوامل زمينه‌ساز آنهاست مسئولين بهداشتي درصدد تشويق افراد به انجام فعاليت فيزيكي بيشتر مي‌باشند. پرستاران از جمله افرادي هستند كه بواسطه شغل خود در معرض ابتلا به بيماريهاي غيرواگير از جمله مشكلات قلبي عروقي و عضلاني اسكلتي و روحي- رواني قرار دارند. هدف اين مطالعه بررسي الگوي فعالیت فيزيكي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به سازمان تامين اجتماعي در استان اصفهان مي‌باشد.

مواد و روشها: در اين مطالعه مقطعي توصيفي تحليلي 82 پرستار شاغل در بيمارستانهاي تامين اجتماعي استان اصفهان بررسی شدند. ابزار جمع‌آوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده فعاليت فيزيكي 7 روزه IPAQ‌(International Physical Activity Questionnaire) مي‌باشد.  اين پرسشنامه داراي 5 قسمت است (فعاليت فيزيكي مربوط به شغل، اوقات فراغت، منزل و جابجايي و فعاليتهاي نشسته) كه در هر مورد تعداد روزهايي كه فرد حداقل به مدت 10 دقيقه به آن فعاليت پرداخته و مدت زماني كه در يك روز به آن فعاليت پرداخته بر حسب ساعت و دقيقه سوال مي‌شود.

نتایج: ميانگين فعاليت فيزيكي شغلي و جابه جايي در دو جنس تفاوت معني داري نداشت ولي ميانگين فعاليت فيزيكي در منزل در زنان نسبت به مردان به طور معني‌داري بيشتر بود. ميانگين فعاليت فيزيكي اوقات فراغت مردان نسبت به زنان به طور معني داري بيشتر بود. مقايسه ميزان فعاليت فيزیكي در 3 بيمارستان، نتايج تفاوت معني‌داري را نشان نداد.

بحث و نتيجه‌گيري: با توجه به اينكه درصد زيادي از جامعه پرستاري از نظر فيزيكي فعاليت كافي ندارند تاكيد بر انجام فعاليت فيزيكي به ويژه در اوقات فراغت به منظور جابه جايي و به ويژه در پرسنل بهداشتي از جمله پرستاران در كاهش اين عوامل خطر و كنترل و پيشگيري از اين بيماريها تاثير به سزايي دارد.

کلید واژه‌ها: پرستاران- فعاليت فيزيكي- اوقات فراغت- الگوي فعاليت فيزيكي

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.