1386

تأثير هشت هفته حركات اصلاحي بر لوردوز كمري

ليلا قرباني قهفرخي, غلامعلي قاسمي

DOI: 10.22122/jrrs.v3i2.88

چکیده


مقدمه: حركات اصلاحي يا ورزش‌هاي اصلاحي شاخه‌اي از علوم كاربردي در سطح جامعه بويژه در مواردي است كه مشتمل بر اهداف عمده شناسائي، آموزش، پيشگيري، بهبود و اصلاح ناهنجاري‌هاي بدن و عادات غلط حركتي افراد است.  هدف از اين مطالعه تأثير انجام هشت هفته حركات اصلاحي بر عارضه  لوردوز كمري دانشجويان دختر22-19 ساله دانشگاه اصفهان مي‌باشد.

 مواد و روشها: جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کليه دانشجويان دختر مبتلا به لوردوز کمري (300 نفر) دانشگاه اصفهان مي‌باشد. تعداد 44 نفر از دانشجويان مبتلا به قوس کمري افزايش يافته با ميانگين سن(68/1±50/21)، قد(83/5 ± 64/160) و وزن (89/7 ± 42/55) به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه 22 نفري آزمون و کنترل قرار داده شدند. اطلاعات مورد نياز از طريق صفحه شطرنجي، خط‌كش منعطف (سنجش قوس كمر)، قد و وزن‌سنج ديجيتال، متر نواري (سنجش ميران انعطاف‌پذيري عضلات كمر)، گونيا متر (سنجش ميزان كوتاهي عضلات خم‌كننده‌ي ران) جمع‌آوري شدند. براي گروه آزمون هشت هفته، هفته‌اي 3 جلسه و هر جلسه60 دقيقه با شدت 85 – 60 درصد (حداکثر ضربان قلب) تمرينات اصلاحي اعمال شد. در آغاز و پايان دوره از آزمودني‌ها پيش و پس آزمون به عمل آمد. اطلاعات جمع‌آوري شده توسط روش آماري t مستقل و t زوج شده مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. كليه تحليل‌ها در سطح معناداري 5 ./. انجام گرديد.

 نتايج: كاهش معناداري در زاويه لوردوز كمري (005/0=P) افزايش معني‌داري در انعطاف عضلات اکستنسور ستون فقرات (000/0=P) و افزايش معناداري در قدرت و استقامت عضلات شكم (000/‌0=‌P) ديده شد ولي در انعطاف‌پذيري عضلات فلکسور ران در پس آزمون (24/0=P) افزايش مشاهده شده از نظر آماري معنادار نبود.

بحث و نتيجه‌گيري: بعد از انجام هشت هفته حركات اصلاحي درجه ي قوس كمر به صورت معنا‌داري كاهش يافت. در ميزان قدرت و استقامت عضلات شكم، انعطاف‌پذيري عضلات اکستنسور ستون فقرات افزايش معنا‌داري مشاهده گرديد. ولي در افزايش انعطاف‌پذيري عضلات فلکسور ران اين نتيجه مشاهده نشد. به طور كلي برنامه اصلاحي ارائه شده در دستيابي به اهداف خود موفق بود.

کلید واژه‌ها: وضعيت بدن، ناهنجاري‌هاي وضعيتي، قوس كمر، حركات اصلاحي

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.