1386

مقايسه فاكتورهاي تنفسي در بيماران مبتلا به ندول تار صوتي و افراد سالم

انسيه عباسي, شهره جلايي, پيوند معراجي

DOI: 10.22122/jrrs.v3i2.87

چکیده


مقدمه: گفتار مهمترين ابزار برقراري ارتباط بين انسانهاست و حاصل عملكرد هماهنگ سيستمهاي تنفسي، آواسازي، تشديدي و توليدي مي­باشد. امروزه افزايش فشارهاي ناشي از زندگي اجتماعي و وجود محيطهاي نامناسب مملو از مواد آلاينده، انواع مختلفي از اختلالات صوتي را موجب شده ­است. در بين اين اختلالات، ندول تارصوتي از شيوع بيشتري برخوردار است. با توجه به اين امر كه هواي مورد نياز براي ارتعاش تارهاي صوتي توسط سيستم تنفسي تامين مي­شود و نامناسب بودن فاكتورهاي تنفسي در بيماران مبتلا به ندول تارصوتي همواره مشاهده مي­گردد، اين پژوهش به بررسي انواع مختلف فاكتورهاي تنفسي در بيماران مبتلا به ندول تارصوتي و مقايسه آن با افراد سالم پرداخته ­است.

مواد و روشها: اين پژوهش از نوع مقطعي و توصيفي- تحليلي است. جامعه مورد مطالعه21 نفر، شامل14 بيمار مبتلا به اختلال صوت ارجاع شده توسط متخصص گوش و حلق بيني و 7 نفر سالم مي‌باشند. با استفاده ازدستگاههاي PCLX، LX-Strobe، ST1 Dysphonia حجم حياتي، حجم جاري، حجم تنفس در حين آواسازي بيماران و افراد سالم اندازه­گيري شد و ازآزمونهاي فيشر و آزمون من – ويتني براي تجزيه و تحليل نتايج استفاده گرديد.

نتايج: نشان مي­دهد كه بيماران مبتلا به ندول تارصوتي از نظر حجم حياتي، حجم جاري، حجم تنفسي در حين آواسازي با فركانسهاي زير، عادتي و بم، و همچنین زمان آواسازي با فركانسهاي زير، عادتي و بم داراي تفاوت معناداري با افراد سالم مي­باشند و ارتباط بين ندول تارصوتي و پيشينة خانوادگي معنادار نبوده ­است.

بحث و نتیجه­گیری: حجم ششها در افراد مبتلا به ندول تارصوتي كمتر از افراد سالم نيست. تنش زياد در عضلات تنفسي در طي صحبت كردن به این بيماران اجازه نمي­دهد كه از حجم ششهاي خود به طور مناسب استفاده ­كنند و اين امر موجب كاهش حجم تنفسي و در نتيجه اختلال سيستم آواسازي مي­گردد.

کلید واژه­ها : ندول صوتی، فاکتورهای تنفسی، سیستم آواسازی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.