دوره 9، شماره 2: 1392:243-252

شاخصهای بیومتریکی مرتبط با آسيب ورزشکاران نخبه رشتههای رزمی و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه

سید صدرالدین شجاع الدین, محمد رضا محمود خانی

DOI: 10.22122/jrrs.v9i2.861

چکیده


چکیده


مقدمه: ورزشکاران ملی سرمایه‌ی اجتماعی هستند و آسیب ورزشی واقعیتی است که این سرمایه‌های ملی را تهدید می‌ماید. هدف از پژوهش حاضر، تعيين شاخص‌های بیومتریکی مرتبط با شيوع آسيب ورزشکاران نخبه رشته‌های رزمی و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه بود.

 مواد و روشها: تحقیق حاضر ارتباط‌سنجي و از نوع همبستگی است. 36 ملی‌پوش مرد رشته‌های کاراته، جودو و ووشو در تحقیق حضور یافتند. ويژگي‌هاي بیومتریکی طبق دستورالعمل  انجمن بین‌المللی پیکرسنجی (ISAK) ارزیابی شد و برای جمع‌آوری اطلاعات آسیب‌ها از پرسشنامه استاندارد آسیب طب ورزشی استرالیا استفاده گردید. براي تعيين شاخص‌های  بیومتریکی مرتبط با آسيب ورزشکاران از آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخۀ16 انجام شد.

 يافتهها: از میان 17 شاخص بيومتريكي مورد مطالعه بين درصد چربی بدن (05/0p<)، جزء اندومورفی نوع‌پیکری (05/0p<)،  شاخص بازويي- زند اعلايي (05/0p<) و طول اندام تحتانی (05/0>p)  با شیوع آسیب‌ها رابطه معنی‌داری  وجود داشت.

 نتيجهگيري: شرايط حرفه‌اي این ورزشكاران، كاهش‌وزن­ و وزن‌گيري‌هاي متعدد آن‌ها و نقش بافت‌چربي در كاهش توان عضلاني و بروز خستگي عضلاني؛ مي‌تواند تفسيرگر ارتباط درصد چربی بدن و جزء اندومورفی با آسيب ورزشكاران باشد. ارتباط شاخص بازويي-زنداعلايي و طول اندام تحتانی با شیوع آسیب  ورزشكاران رشته‌هاي رزمي ممکن است به فراوانی مهارت‌های دستکاری و نقش توأمان اندام فوقاني و تحتاني در اجراي موفق ورشکاران این رشته مربوط باشد. بر این اساس توجه به برنامه‌هاي آماده‌سازي اختصاصي ورزشكاران در الگوهاي حركتي، عضلات و مفاصل درگير و روش‌های صحیح گاردگیری، ورود ضربه، دفاع و  فرود آمدن پس از پرتاب شدن از کاربردی‌ترین راهبردهای پیشگیرانه است.

کلیدواژه‌ها: شاخص‌های  بیومتریکی، ورزشکاران نخبه، ورزش‌های رزمی

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.