1386

تعيين ميزان تأثير استرپ‌هاي اينفراپاتلار و چوپات در قدرت و دامنه حركتي زانو در بيماران مبتلا به سندرم درد قدامي زانو

مسعود رفیعایی, حسن سعیدی, اسماعیل ابراهیمی, محمد کمالی

DOI: 10.22122/jrrs.v3i2.86

چکیده


مقدمه: سندرم درد قدامی زانو (Anterior Knee Pain Syndrome) یکی از شایعترین مشکلات مفصل زانو است بطوریکه 31-23% از مراجعه کنندگان به درمانگاههای ارتوپدی را این افراد تشکیل میدهند (1).

پايداري زانو بستگي به ليگامانهاي اصلي آنو عضله چهار سر ران دارد. اهميت عضله چهار سر را نمي‌توان ناديده گرفت، بطوريكه عضله چهارسر قدرتمند قادر به كنترل مؤثر عملكرد زانوست و مي­تواند عليرغم شلي قابل توجه ليگامانهاي ذكر شده، پايداري زانو را حفظ كند (2).

يكي از متداولترين روشهاي درماني افراد مبتلا به سندرم درد قدامي زانو استفاده از حمايت كننده­هاي خارجي زانو و ارتزها مي‌باشد (2،3،4).

مواد و روش­ها:  تعداد 30 نفر افراد مبتلا به درد قدامی زانو با انجام مراحل خاص غربالگری وارد مطالعه شدند. افراد را بطور تصادفي به دو گروه 15 نفره تقسيم كرده و تحت درمان ارتزي قرار گرفتند. میزان قدرت اکستنشن Extension)) با استفاده از داینامومتر دیجیتال، دامنه حرکتی با استفاده از گونیامتر و میزان درد ازطریق آزمون سنجش درد ديداري (Visual Analogue Scale (VAS)) در قبل، بلافاصله بعد و دو هفته بعد از استفاده از استرپ­های چوپات و اینفراپاتلار اندازه­گیری شد.

داده­ها با استفاده از آزمون آنالیزواریانس با تکرار مشاهدات مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان قدرت اکستنشن، دامنه حرکتی و میزان درد تفاوت معنی داری در سه مرحله آزمون از خود نشان داد.

بحث و نتیجه­گیری: استفاده از استرپ­های چوپات و اینفراپاتلار میتواند باعث افزایش قدرت اکستنشن، کنترل دامنه حرکتی فلکشن(Flexion) و کاهش درد در افراد مبتلا به سندرم درد قدامی زانو شود.

کلید واژه­ها: سندرم درد قدامی زانو، سندرم درد پاتلوفمورال، استرپ، قدرت حرکتی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.