1386

بررسي تأثير بار خارجي و وضعيت نته بر انحناي كمر در حالت استاتيك

ندا ارشاد, صديقه كهريزي, سقراط فقيه‌زاده

DOI: 10.22122/jrrs.v3i2.85

چکیده


مقدمه: مطالعات اپيدميولوژيك نشان داده است كه كمردرد به دنبال انجام بلند کردن اجسام، یکی از اختلالات مهم در سيستم عضلاني- اسكلتي مي‌باشد و عامل مهمي در ايجاد ناتواني عملكردي براي بيمار و ضررهاي سنگين اقتصادي است. انحناي كمر يكي از مهمترين مشخصات پاسچر و حركت بدن مي‌باشد كه جهت فهم بهتر مشكلات كمر درد با اهميت است. چنانچه تغيير انحناي كمر در طي حركات، ميزان استرس‌هاي وارد روي ستون فقرات را متأثر مي‌كند. تطابق هندسی ستون فقرات كه مستقيماً وابسته به مقدار انحناء است از عوامل مؤثر در کاهش دادن بارهاي فشاري روي ستون فقرات مي‌باشد. مطالعات استاتيكي حفظ بار نشان داده است، در حالتي كه فرد وزنه‌اي در دستان خود داشته باشد، بهترين انحنای کمر بستگي به مقدار بار و زاويه خميدگي در تنه دارد. هدف از اين مطالعه بررسي تأثير بار خارجي و وضعيت تنه برميزان انحنای کمر در حالت استاتيك است.

مواد و روشها: اين مطالعه بر روي‌10‌زن سالم بدون سابقه بيماريهاي قلبي- عروقي يا اسكلتي-‌ عضلاني، انجام شد. با استفاده از دو حسگر شيب سنج الکتروليتی ميزان انحنای کمر افراد در شش فعاليت استاتيكی با سه سطح بار خارجي (صفر، شش ودوازده كيلوگرم) و دو وضعيت تنه (نوترال و خميده‌ي 30 درجه) مورد بررسي قرار گرفت.

نتایج: نتايج نشان داد كه وضعيت خميده تنه(خميده‌ي 30 درجه) و بار خارجی(شش ودوازده كيلوگرم) موجب كاهش لوردوز کمر مي‌گردد(05/ 0P <).

بحث و نتیجه‌گیری: صاف شدن لوردوز كمر هنگام حفظ بار، نياز به فعاليت عضلاني و آسيب به بافت‌هاي اطراف را  كاهش مي‌دهد. افزايش کيفوز كمر در اثر خميدگي تنه يك عامل حمايت كننده از ستون فقرات كمر در برابر استرس‌هاي فشاري است.

کلید واژه‌ها: لوردوز كمر، بار خارجي، وضعيت تنه، فعاليت استاتيك


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.