دوره 8، شماره 5: 1391:888-895

بررسی تأثیر تخریب ملانوسیت‌های گوشی بر عملکرد شنوایی و دهلیزی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو

پروانه مهدي, امين آمالي, محمد حسين نيلفروش, معصومه روزبهاني, وحيد مهدي زاده گيلاني, عليرضا کريمي يزدي, صمد رضايي خيابانلو, محمد کمالي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i5.813

چکیده


مقدمه: ویتیلیگو بیماری است که منجر به تخریب سلول‌های ملانوسیت در سطح بدن می‌گردد و بارزترین یافته بالینی آن ایجاد لکه‌های سفید رنگ پوستی می‌باشد، اما به دلیل حضور گسترده‌ ملانوسیت‌ها در سیستم شنوایی و دهلیزی و نقش فیزیولوژیکی خاص آن، احتمال درگیری این سیستم‌ها نیز در طی فرایند بیماری وجود دارد.

مواد و روش‌ها: مطالعه مقطعی حاضر بر روی 21 بیمار مبتلا به ویتیلیگو (12 مؤنث و 9 مذکر)، با میانگین سنی 06/8 ± 14/30 سال (44-19 سال) و 21 نمونه هنجار (11 مؤنث و 10 مذکر)، با میانگین سنی93/7 ± 19/31 سال (44-18 سال) انجام گرفت. آزمون‌های ادیومتری تون خالص (Pure tone audiometry یا PTA)، پاسخ شنیداری ساقه مغز (Auditory brainstem response یا ABR) و پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی (Vestibular evoked myogenic potentials یا VEMP) در تمام این افراد مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: افت شنوایی حسی- عصبی فرکانس بالا در 8 بیمار (09/38 درصد) مشاهده گردید. تحلیل نتایج آزمایش ABR نشان دهنده افزایش معنی‌دار نهفتگی موج III در 10 بیمار (61/47 درصد) بود که در گوش راست و چپ تفاوت آماری معنی‌داری را کسب نمود (به ترتیب 024/0 = P و 001/0 = P) و نیز افزایش در نهفتگی بین قله‌ای I-III در 6 بیمار (57/28 درصد) ثبت گردید. در آزمایش VEMP در گوش چپ 1 بیمار (76/4 درصد) موجی ثبت نگردید و افزایش در نهفتگی موج 13p در 5 بیمار (80/23 درصد) ثبت گردید که سطح معنی‌دار آماری را کسب نمود (001/0 = P).

نتیجه‌گیری: با توجه به نقش آنتی‌اکسیدانی، بازیافت یونی و نیمه هدایتی ملانوسیت‌ها در سیستم شنوایی و دهلیزی، احتمال درگیری این سیستم‌ها در طی فرایند بیماری ویتیلیگو که کل ملانوسیت‌های سطح بدن مورد تهاجم قرار می‌گیرند، وجود دارد. در کل، در این افراد نتایج غیر طبیعی آزمون‌های PTA و ABR بیشتر از آزمون VEMP بود که می‌تواند از تمرکز کمتر ملانوسیت‌ها در ارگان دهلیزی ساکول نسبت به ارگان‌های شنوایی ناشی شده باشد.

کلید واژه‌ها: ویتیلیگو، ملانوسیت، افت شنوایی حسی- عصبی، پاسخ شنیداری ساقه مغز، پتانسل عضلانی برانگیخته دهلیزی

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.