دوره 9، شماره 2: 1392:153-160

تعیین روایی و اعتبار آزمون اطلاعات آوایی در کودکان 3 تا 6 ساله شهر اصفهان

ليلا قسيسين, طاهره احمدي, فاطمه مستأجران, معصومه معظم, فاطمه درخشنده

DOI: 10.22122/jrrs.v9i2.811

چکیده


مقدمه: اختلال در تلفظ صداها، شایع‌ترین اختلال گفتاری است و شیوع آن در کودکان دبستانی حدود 7/8 درصد می‌باشد. در بحث اختلال در تلفظ صداها، تشخیص و ارزیابی دو عامل مهم می‌باشند. در ارزیابی می‌توان از آزمون‌های رسمی و غیر رسمی استفاده نمود. آسیب‌شناسان گفتار و زبان در ایران برای ارزیابی اختلال در تلفظ صداها به طور وسیعی از آزمون اطلاعات آوایی استفاده می‌کنند که متأسفانه تاکنون اعتبار و روایی این آزمون مشخص نگردیده است. هدف از این مطالعه، ارایه‌ اعتبار و روایی آزمون اطلاعات آوایی بود تا سرآغازی برای استاندارد شدن این آزمون باشد.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفي و روش‌شناسی بود. روايي محتوايي آزمون با اعلام نظر 20 آسيب‌شناس گفتار و زبان تعیین گردید. پس از این مرحله آزمون بر روی 150 کودک 3 تا 6 ساله اجرا و براي تعيين اعتبار آزمون از دو روش
20Kuder-Richardson  و بازآزمایی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 13 صورت گرفت.

يافته‌‌‌ها: مقدار CVR (Content validity ratio) براي واژه‌ها به استثنای /kæʧæl/ بالاتر از 42 درصد بود. نتایج حاصل بر اساس روش 20Kuder-Richardson  و ضریب همبستگی در هر 3 گروه سنی نشان داد که آزمون اعتبار لازم را دارا می‌باشد.

نتيجه‌گيري: نتايج حاصل از اين پژ‍وهش نشان داد كه آزمون اطلاعات آوایی از اعتبار و روايي لازم برخوردار است. در حقیقت آزمون دقت و صحت کافی دارد تا بتوان از آن در تشخیص و ارزیابی استفاده نمود.

كليد واژه‌ها: اعتبار، روايي، آزمون اطلاعات آوايي

تمام متن:

pdf

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.