دوره 8، شماره 7: 1391 ویژه نامه گفتاردرمانی:1204-1212

بررسی رابطه بین نمرات شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صدا (VHI) و پارامترهای آکوستیکی در بیماران مبتلا به اختلالات صوتی متوسط تا شدید

فريبا مجيري, فريبا رضايي, فريده زيبايي, محبوبه محمدي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i7.779

چکیده


مقدمه: آسیب‌های صوتی می‌توانند ناشی از ناهنجاری‌های روانی، فیزیولوژیکی، آناتومیکی و عملکردی باشند که منجر به معلولیت در سایر جنبه‌های زندگی فرد می‌شوند. با توجه به این‌که شخصیت افراد، شغل آن‌ها و درک آن‌ها از اختلال، تأثیرات متفاوتی بر کیفیت زندگی آن‌ها دارد، در این مطالعه به بررسی رابطه بین علایم صوتی بیماران و تأثیر آن برکیفیت صوتی زندگی فرد پرداخته شد.

مواد و روش‌ها: شرکت کنندگان در مطالعه حاضر، 40 نفر از بیماران مبتلا به اختلال صوتی متوسط تا شدید مراجعه کننده به کلینیک‌های گفتار درمانی بودند. نمونه صوتی شامل کشیدن واکه /a/ به مدت 10 ثانیه از بیمار گرفته شد و فرم VHI (Voice handicap index) به بیمار ارایه و از وی خواسته شد فرم را تکمیل نماید. سپس نمونه ضبط شده توسط برنامه Voice analysis از دستگاه Dr.Speech تجزیه و تحلیل شد و مقادیر  پارامترهای آکوستیکی صدا محاسبه و در نهایت میانگین این نمرات و نمرات آزمون VHI از طریق برنامه SPSS نسخه 16 وارد کامپیوتر گردید و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: بین پارامترهاي آکوستیکی نسبت سیگنال به نویز با نمره كلي ازمون (005/0 = P)، زيرآزمون عاطفي (008/0 = P)، زيرآزمون فيزيكي (014/0 = P) و زيرآزمون عملكردي (007/0 = P)، نسبت هارمونی به نویز با  نمره كلي آزمون (006/0 = P)، زيرآزمون عاطفي (009/0 = P)، زير آزمون فيزيكي (014/0 = P) و زيرآزمون عملكردي (008/0 = P)، پارامتر آکوستیکی انحراف معیار فرکانس پایه با نمره كلي آزمون (041/0 = P)،  زيرآزمون فيزيكي (013/0 = P) و زيرآزمون عملكردي (044/0 = P) و آشفتگي دامنه با نمره كلي آزمون (031/0 = P) و زيرآزمون فيزيكي (009/0 = P) ارتباط معنی‌داری وجود داشت. نتیجه‌گیری: در این مطالعه بین نمرات VHI و مقادیر آکوستیکی اندازه‌گیری شده در جامعه مورد مطالعه یا ارتباطی مشاهده نشده یا ارتباط دیده شده ضعیف بود. دلایل این ارتباط ضعیف می‌تواند به عواملی برگردد که درک فرد از معلولیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شاید شامل شخصیت بیمار، سیر پیشرفت بیماری، تجربیات گذشته عملکردهای صوتی، شغل، وضعیت اجتماعی و ... ‌باشد.

کلید واژه‌ها: شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صدا (VHI)، پارامترهای آکوستیکی صدا، زیرآزمون عاطفی VHI، زیرآزمون عملکردی VHI، زیرآزمون فیزیکی VHI

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.