دوره 9، شماره 2: 1392:295-307

اثر کوتاه مدت کفی طبی بر فعالیت الکتریکی و هم انقباضی عضلات ساق افراد دچار صافی کف پا

حامد اسماعيلي, مهرداد عنبريان, بهروز حاجيلو, محمد علي سنجري

DOI: 10.22122/jrrs.v9i2.762

چکیده


مقدمه: عوامل ساختاری قادر هستند روی عملکرد پای انسان اثرگذار باشند. هدف از این مطالعه، تعیین اثر آنی کفی طبی بر میزان فعالیت الکتریکی و هم‌انقباضی عضلات ساق افراد دچار صافی کف پا در مقایسه با گروه شاهد بود.

مواد و روش‌ها: تعداد 30 نفر دانشجوی پسر در دو گروه دچار صافی کف پا و شاهد جای گرفته و در این مطالعه شرکت کردند. از الکترومایوگرافی سطحی برای اندازه‌گیری فعالیت عضلات درشت‌نئی قدامی، نازک‌نئی طویل، دو قلوی داخلی و نعلی استفاده شد. آزمودنی‌ها مسیر 15 متری آزمایش را 3 بار در حالت پابرهنه راه رفتند. آزمودنی‌های گروه دچار صافی کف پا علاوه بر حالت پا برهنه در وضعیت‌های تنها با کفش و کفش همراه با کفی طبی مسیر را طی کردند.

یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که افراد دچار صافی کف پا میزان هم‌انقباضی جهت‌دار بیشتری در مراحل میداستانس (001/0 = P) و پروپالژن (003/0 = P) از خود نشان می‌دهند. استفاده از کفی باعث افزایش میزان هم‌انقباضی در مرحله تماس پاشنه (009/0 = P) و کاهش میزان هم‌انقباضی در مرحله میداستانس (015/0 = P) شد.

نتیجه‌گیری: کفی طبی می‌تواند از فعالیت اضافی عضلات جلوگیری کند. همچنین با توجه به اثر کفی بر میزان هم‌انقباضی در مرحله تماس پاشنه، می‌توان حرکت اضافی پاشنه در این مرحله به منشأ غیر عضلانی نسبت داد.

کلید واژه‌ها: کفی طبی، هم‌انقباضی، راه رفتن، صافی کف پا


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.