دوره 9، شماره 2: 1392:197-208

اثر تداخلی دو نوع تکلیف توجهی بر عملکرد تعادلی

محمد علي اصلانخاني, وحيد نجاتي, ستار آثاري جامي

DOI: 10.22122/jrrs.v9i2.761

چکیده


مقدمه: بسیاری از فعالیت‌های زندگی روزانه علاوه بر نیازهای تعادلی نیازهای شناختی نیز دارند. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه تأثیر تکلیف توجه انتقالی و انتخابی بر تعادل در جوانان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعي، 30 نفر از دانشجویان پسر با دامنه سنی 18 تا 26 سال که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، آزمون تعادل یک پا را در 3 حالت تکلیف تعادل تنها، تکلیف تعادل به همراه توجه انتقالی و تکلیف تعادل به همراه توجه انتخابی بر روی دستگاه بایودکس انجام دادند. آزمون استروپ (Stroop) برای سنجش توجه انتخابی و آزمون عصب‌شناختی انتقال توجه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. برای تحلیل از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری استفاده گردید. کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌ها، افت معنی‌دار (05/0 > P) عملکرد تعادلی ایستادن بر روی یک پا را در تکلیف دوگانه در سطوح سهمی و پیشانی و در حالت کلی، به همراه تکلیف ثانویه‌ توجه انتخابی و توجه انتقالی نشان داد. همچنین تکالیف شناختی در شرایط تکلیف منفرد و دوگانه مقایسه شدند. در هنگام مقایسه تکلیف توجه انتخابی و انتقالی در شرایط تکلیف دوگانه نسبت به تکلیف منفرد، افت عملکرد شناختی (05/0 > P) مشاهده شد. مقایسه نتایج نشان داد که با وجود افت عملکرد تکلیف تعادلی در هنگام انجام تکلیف تعادلی هم‌زمان با تکالیف شناختی توجه انتخابی و انتقالی، بین افت عملکرد تعادلی در وضعیت‌های ترکیب شده با توجه انتقالی و توجه انتخابی تفاوت معنی‌داری دیده نشد.

نتیجه‌گیری: ساختارهای مغزی یکسان درگیر در توجه انتخابی و انتقالی و ارتباط نزدیک بین جنبه‌های مختلف توجه را می‌توان دلیل عدم تفاوت بین افت عملکرد تعادلی در وضعیت‌های ترکیب شده با توجه انتقالی و توجه انتخابی دانست.

کلید واژه‌ها: توجه انتقالی، توجه انتخابی، تکلیف تعادلی، تکلیف دوگانه

 


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.