دوره 8، شماره 7: 1391 ویژه نامه گفتاردرمانی:1194-1203

مقایسه ویژگی‌‌های آکوستیکی صوت در معلمان زن با و بدون شکایت صوتی در مدارس ابتدایی شهر تهران

عذرا آقادوست, يونس اميري شوکي, نگين مرادي, شهره جلايي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i7.753

چکیده


مقدمه: معلمان بزرگ‌ترین گروه کاربران حرفه‌ای صوت محسوب می‌شوند که به واسطه شرایط شغلی خاصی که دارند به میزان بیشتری در معرض ابتلا به اختلالات صوت قرار دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه ویژگی‌‌های آکوستیکی صوت در معلمان زن دارای شکایت صوتی و بدون شکایت صوتی صورت گرفت.

مواد و روش‌ها: روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی، غیر مداخله‌ای و از نوع مقطعی- مقایسه‌ای است که بر روی 80 معلم زن مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران در دو گروه با و بدون شکایت صوتی صورت گرفت. اطلاعات زمینه‌ای از طریق مصاحبه استخراج شد و سپس ارزیابی آکوستیکی صوت از طریق کشش واکه /a/ صورت گرفت. میانگین فرکانس پایه، آشفتگی فرکانس، نسبت هارمونیک به نویز و آشفتگی شدت با استفاده از نرم‌افزار Praat نسخه 5.3.13 محاسبه شد و داده‌های به دست آمده از دو گروه مورد مقایسه آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: در تمامی‌متغیر‌‌های مورد بررسی که شامل میانگین، فرکانس پایه، آشفتگی فرکانس، نسبت هارمونیک به نویز و آشفتگی شدت بودند، تفاوت معنی‌داری بین دو گروه یافت نشد (05/0 < P).

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که الزاماً بین نتایج ارزیابی آکوستیکی صوت در دو گروه با و بدون شکایت صوتی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. به عبارت دیگر، شاید ویژگی‌‌های آکوستیکی صوت خود به تنهایی نمی‌توانند بین افراد دارای شکایت صوتی و بدون شکایت صوتی تمیز بگذارند و نیاز به استفاده از روش‌‌ها و شاخص‌‌های آکوستیکی کامل‌تری مانند شاخص شدت بدآوایی (Dysphonia severity index یا DSI) می‌باشد که خود مستلزم پژوهش‌‌های بیشتری است.

کلید واژه‌ها: ویژگی‌‌های آکوستیکی، شکایت صوتی، معلمان زن، مدارس ابتدایی

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.