دوره 10، شماره 1: 1393:123-130

تاثير برنامه تعادلی ستاره بر بازتواني آسيب اسپرين مچ پا

حميدرضا صادقي پور, نادر رهنما, عفت بمبئي چی, مريم خيرده

DOI: 10.22122/jrrs.v10i1.741

چکیده


چکیده

مقدمه: اسپرین مچ پا از شايع ترين آسيب هاي حاد ورزشي است كه به علت آسيب به گيرنده هاي حس عمقي و كاهش تعادل، خطر بازگشت مجدد آن بالا است. هدف از تحقيق حاضر بررسي برنامه تمرین تعادلی ستاره بر بازتواني اسپرين مچ پا می باشد.

مواد و روش‏ ها: تعدا 16 نفر از ورزشكاران غير حرفه اي مبتلا به اسپرين يك جانبه مچ پا در اين تحقيق شركت و يك دوره فيزيوتراپي را به مدت 12 جلسه سپري كردند. بعد از اطمينان از راه رفتن بدون درد، از آزمون تعادلي ستاره كه به‏عنوان يك برنامه بازتواني در درمان اسپرين مچ پا گزارش شده، به‏عنوان برنامه بازتواني به مدت 4 هفته استفاده و براي ارزيابي ميزان تاثير برنامه بازتواني از آزمون تعادلي ايستادن روي يك پا استفاده گرديد. ميزان آسيب مجدد بعد از يك سال ثبت گرديد. از آزمون تی وابسته براي تجزيه و تحليل داده‏ها استفاده شد.

یافته ‏ها: نتايج تحقيق نشان داد كه برنامه تعادلی ستاره ای بر بازتوانی موثر بوده بگونه ای که بعد از دوره بازتواني، ميانگين نتايج آزمون تعادلي ايستادن روي يك پا بطور معنی‏داری بیشتر از دوره قبل از بازتوانی بود (001/0p < ) بعد از يك سال، 3 نفر از آزمودنی‏ها مجددا به اسپرين مچ پا مبتلا شدند.

نتیجه گیری: با توجه به مثبت بودن برنامه تمرین تعادلی ستاره بر بازتوانی اسپرین مچ پا، این برنامه می تواند به‏عنوان پایه ای  در تسریع روند بهبودي و بازگشت مجدد آسيب قرار گیرد.

 

کلیدواژه‏ها:  اسپرین مچ پا، بازتوانی، ریتم‏های روزانه، تمرین تعادلی ستاره


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.