دوره 9، شماره 2: 1392:278-285

رابطه نتایج آزمون‌های سنتی و اصلاح شده نشستن و خمش به جلو با برخی متغيرهاي آنتروپومتريک در دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی

حيدر صادقي, محمد يادگاري پور, حسين نبوي نيک

DOI: 10.22122/jrrs.v9i2.728

چکیده


مقدمه: آزمون‌های سنتی و اصلاح شده نشستن و خمش به جلو به طور رایجی برای ارزیابی انعطاف‌پذیری کمر و همسترینگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نتایج آزمون‌های سنتي و اصلاح شده نشستن و خمش به جلو با برخی متغيرهاي آنتروپومتريک در دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی بود.

مواد و روش‌ها: 92 دانش‌آموز (با میانگین سنی 67/5 ± 22/13 سال) به عنوان آزمودني در اين تحقيق شرکت کردند. متغیر‌های آنتروپومتریک وزن، طول قد، طول اندام تحتاني، طول تنه و نسبت طول اندام تحتاني به بالاتنه اندازه‌گيري شد. سپس آزمودني‌ها، آزمون‌های سنتی و اصلاح شده نشستن و خمش به جلو را اجرا کردند. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از رگرسيون خطي برای محاسبه ضريب تعيين و ضريب استاندارد B استفاده شد.

یافته‌ها: ضريب تعيين به دست آمده براي آزمون سنتي (081/0) کمتر از آزمون اصلاح شده (179/0) بود. همچنين طول بالاتنه، بيشترين تأثير و قد، کمترين تأثير را بر نتايج آزمون سنتي (24/1 = B و 80/0 = B) و اصلاح شده (61/2 = B و 82/1- = B) انعطاف‌پذيري داشتند.

نتیجه‌گیری: اين يافته‌ها نشان داد که نتايج هر دو آزمون سنتي و اصلاح شده نشستن و خمش به جلو، با برخی از متغيرهاي آنتروپومتريک رابطه دارند. بنابراین، در هنگام استفاده از آن‌ها باید تفاوت‌های فردی را مورد توجه قرار داد.

کلید واژه‌ها: ويژگی‌های آنتروپومتريک، انعطاف‌پذيري، آزمون سنتی نشستن و خمش به جلو، نشستن و خمش به جلو اصلاح شده


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.