دوره 8، شماره 6: 1391:1113-1122

تاثـير برنامه پيـشگيري کننده آسيب فيفا +11 بر قدرت ايزومـتريک عضلات چهارسر و همسترينگ فوتباليست هاي جوان حرفه اي ايران

حميدرضا صادقي پور, نادر رهنما, عبدالحميد دانشجو, عفت بمبئي‌چي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i6.720

چکیده


مقدمه: مفصل زانو یکی از شایع‌ترین نقاط بروز آسیب در فوتبالیست‌ها است که قدرت عضلانی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از آسیب‌های عضلانی و رباطی می‌باشد. هدف تحقيق حاضر، بررسي تأثير برنامه پيشگيري کننده آسيب فيفا +11 بر قدرت ايزومتريک عضلات همسترينگ و چهار سر ران فوتباليست‌هاي مرد جوان حرفه‌اي ايران بود.

مواد و روش‌ها: 24 فوتباليست حرفه‌اي در قالب دو گروه تجربي و شاهد به صورت هدفمند انتخاب و گروه تجربي، برنامه پيشگيري کننده آسيب فيفا +11 را به مدت 2 ماه، 3 جلسه در هفته در زمان عصر اجرا کردند. قدرت ايزومتريک عضلات هر دو گروه قبل و بعد از برنامه تمريني به وسيله دستگاه بايودکس مدل 3 در سه زاويه 30، 60 و 90 درجه مورد ارزيابي قرار گرفت. از آزمون‌هاي Paired t، Independent t و Two way repeated measure ANOVA براي تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده گرديد.

يافته‌ها: در گروه تجربي، قدرت ايزومتريک عضلات چهار ‌سر در زاويه 90 درجه آزمون نهايي به طور معني‌داري بيشتر از پيش آزمون می‌باشد (004/0 = P)؛ در حالي که در قدرت عضلات همسترينگ پيش‌آزمون و پس‌آزمون در هيچ کدام از زوايا تفاوت معنی‌داري مشاهده نشد (005/0 ³ P). بين دو گروه تجربي و شاهد، تفاوت معنی‌داري در حداکثر گشتاور عضلات چهار سر در زاويه 30 درجه (001/0 > P)، 60 درجه (01/0 = P) و 90 درجه (004/0 = P) مشاهده شد. در گروه تجربي در هر سه زاويه، تفاوت معنی‌داري در حداکثر گشتاور عضلات چهار سر (001/0 > P) و همسترينگ (001/0 > P) وجود داشت؛ به گونه‌اي که در عضلات چهارسر بيشترين مقدار حداکثر گشتاور در زاويه 90 درجه (6/303 نيوتن‌متر) و در عضلات همسترينگ در زاويه 30 درجه (1/155 نيوتن‌ متر) مشاهده شد.

نتيجه‌گيري: به نظر مي‌رسد برنامه تمريني فيفا +11 بر افزايش قدرت عضلات چهار سر ران فوتباليست‌هاي حرفه‌اي جوان مؤثر بوده است. افزودن تمرينات بيشتر با هدف افزايش قدرت عضلات همسترينگ به برنامه تمريني فيفا +11 توصيه مي‌شود.

کلید واژه‌ها: برنامه تمريني فيفا +11، فوتبال، عضلات چهار سر، عضلات همسترينگ

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.