دوره 8، شماره 7: 1391 ویژه نامه گفتاردرمانی:1228-1235

بررسی و تعیین دیادوکوکینزیس دانش‌آموزان 7 تا 9 ساله طبیعی دبستان‌های شهر کرمانشاه

عبدالرضا ياوري, فرزاد ويسي, محمد رضايي, وحيد راشدي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i7.688

چکیده


مقدمه: تولید گفتار شامل مراحل طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و اجرا می‌باشد که هر کدام از این مراحل در مناطق خاصی از مغز صورت می گیرد. اختلال در هر کدام از این مراحل موجب اختلال در تولید گفتار و همچنین توانایی دیادوکوکینزیس می‌شود. تکالیف دیادوکوکینزیس در ارزیابی و درمان اختلالات گفتاری از جمله دیزآرتری و اختلالات مخچه کاربرد دارد. در این پژوهش سعی شد با بررسی دیادوکوکینزیس در کودکان طبیعی 7 تا 9 ساله معیاری از این جنبه در آن‌ها به دست آید. هدف این پژوهش، بررسی و تعیین دیادوکوکینزیس دانش‌آموزان 7 تا 9 ساله طبیعی دبستان‌های شهر کرمانشاه بود.

مواد و روش‌ها: در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر که به روش مقطعی انجام پذیرفت، 210 دانش‌آموز 7 تا 9 ساله (105 دختر و 105 پسر) در سه گروه سنی 7، 8 و 9 ساله (هر گروه شامل 70 نفر) دبستان‌های شهرستان کرمانشاه به طور تصادفی انتخاب شدند. دانش‌آموزان باید 20 بار تک هجای متشکل از همخوان و واکه /a/ و نیز واکه /u/ را جهت تعیین مدت زمان آن، تکرار می‌کردند.

یافته‌ها: میانگین زمان تکرار تک هجایی‌ها در کودکان 7 ساله 05/5 ثانیه، در کودکان 8 ساله 68/4 ثانیه و در کودکان 9 ساله 47/4 ثانیه بود.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سن و نوع واکه گفتاری به کار گرفته شده می‌تواند روی توانایی دیادوکوکینزیس تاثیرگذار باشد که این یافته‌ها باید در تشخیص و درمان اختلالات تولیدی در نظر گرفته شود.

کلید واژه‌ها: دیادوکوکینزیس، تكرار تك هجاي گفتاري، عملكرد حركتي دهان

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.