دوره 8، شماره 6: 1391:1077-1086

بررسي تأثير نوع بار (ديناميك يا استاتيك) بر فعاليت عضلات تنه

ندا ارشاد, صديقه کهريزي, محمد پرنيان پور, محمود رضا آذغاني, انوشيروان کاظم نژاد

DOI: 10.22122/jrrs.v8i6.680

چکیده


مقدمه: کمردرد ناشی از فعاليت‌های باربرداری و نگهداشتن بار، عامل مهمی در ايجاد ناتوانی عملکردی برای بيمار و ضررهای سنگين اقتصادی است. هنگام نگهداری بارهای ديناميکي مقدار گشتاور وارد شده به ستون فقرات در حال تغيير است که می‌تواند ثبات ستون فقرات را به مخاطره بيندازد. هدف از اين تحقيق، بررسی تأثير نوع بار (ديناميك يا استاتيك) بر فعاليت عضلات تنه به منظور بررسي دقيق‌تر ضايعات ستون فقرات بود.

مواد و روش‌ها: 12 مرد سالم در اين مطالعه شرکت کردند. افراد بارهای ديناميک و استاتيك را در دو وضعيت ايستاده و خميده تنه (12 آزمون)، در یک جلسه آزمايش حفظ کردند. فعاليت عضلات [درصد ماكزيمم انقباض ارادي (Maximum voluntary contraction یا MVC)] راست شكمي، مايل داخلي و خارجي شكمي، اركتوراسپاين پشتي و كمري و مولتي فيدوس مورد ارزيابي قرار گرفت.

يافته‌ها: فعاليت عضله اركتوراسپاين كمري حين نگهداري بارهاي ديناميكي در مقايسه با بار استاتيك به طور معني‌داري افزايش يافت. فعاليت عضلات شكمي، مولتي فيدوس و اركتوراسپاين پشتي حين نگهداري بارهاي ديناميكي افزايش يافت، اما معني‌دار نبود.

نتيجه‌گيری: افزايش فعاليت عضلات اركتوراسپاين حين حفظ بارهاي ديناميكي منجر به افزايش نيروهاي فشاري روي ستون فقرات مي‌گردد. بنابراين جهت جلوگيري از بروز آسيب، علاوه بر مقدار بار (كيلوگرم)، نوع بار خارجي (استاتيك يا ديناميك) نيز بايد در فعاليت‌های باربرداری و نگهداشتن بار مورد توجه قرار گيرد.

کليد واژه‌ها: بار ديناميک، الكتروميوگرافي، عضلات تنه، حفظ بار

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.