دوره 9، شماره 2: 1392:308-317

بررسي تأثير هشت هفته تمرینات پیلاتس بر عملکرد حرکتی و افسردگي در بيماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

زهره محمدي ديناني, مريم نزاکت الحسيني, فهيمه اسفرجاني, مسعود اعتمادي فر

DOI: 10.22122/jrrs.v9i2.669

چکیده


مقدمه: افسردگی می‌تواند واکنشی درون‌زاد یا قسمتی از بیماری مالتیپل اسکلروزیس (Multiple sclerosis یا MS) باشد. همچنین در اغلب موارد، این بیماری باعث درگیر شدن عضلات می‌شود. بنابراین اكثر این افراد قدرت عضلاني اندام‌های خود را از دست مي‌دهند. بنابراین تحقيق حاضر با هدف، اثربخشی 8 هفته تمرينات پيلاتس بر عملکرد حرکتی و افسردگی در بیماران مبتلا به MS انجام شد.

مواد و روش‌ها: تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربي با طرح پيش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه شاهد بود. شرکت کنندگان در اين تحقيق 33 زن مبتلا به MS [با میانگین سنی: 447/9 ± 36/33 سال و میانگین EDSS (Expanded disability status scale): 278/1 ± 89/2] بودند که در سال 1390 به انجمن MS استان اصفهان مراجعه کردند. شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه تجربي (18 نفر) و شاهد (15 نفر) تقسيم شدند. از پرسش‌نامه افسردگي Beck (Beck depression inventory) به منظور ارزيابی افسردگی و از آزمون‌های 30 ثانیه نشستن و برخاستن (30-Second test of up and down) و آزمون زمان‌دار برخاستن و برگشتن (Timed get up and go) براي ارزيابي عملکرد حرکتی استفاده شد. سپس گروه تجربي به مدت 8 هفته در تمرينات پيلاتس (3 جلسه در هفته) شرکت کردند. آزمون ANCOVA جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت.

يافته‌ها: بين دو گروه تجربي و شاهد تفاوت معني‌داري در آزمون 30 ثانیه نشستن و برخاستن از روی صندلی (394/232 = F، 001/0 > P)، آزمون زمان‌دار برخاستن و برگشتن (199/265 = F، 001/0 > P) و آزمون افسردگی (000/92 = F، 001/0 > P) مشاهده شد.

نتيجه‌گيري: نتايج تحقيق نشان داد، ورزش پيلاتس در کمک به کاهش سطوح افسردگي و بهبود عملکرد حرکتی مؤثر بوده است.

کليد واژه‌ها: تمرينات پيلاتس، مالتیپل اسکلروزیس، عملکرد حرکتی، افسردگي


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.