دوره 9، شماره 2: 1392:185-196

تاثیر نوروفیدبک بر عملکرد تعادلی و توجه انتقالی کودکان مبتلا به اختلال خواندن

ندا صادقي نائيني‌پور, محمدعلي نظري, مهدي عليزاده زارعي, محمد کمالي

DOI: 10.22122/jrrs.v9i2.666

چکیده


مقدمه: اختلال خواندن جزء اختلالات عصبی- رشدی با نقایصی در مهارت‌های شناختی و حرکتی است. نوروفیدبک به عنوان یک روش درمانی جدید، با اصلاح ناهنجاری‌های موجود در نوار مغزی این کودکان می‌تواند به بهبود عملکرد آن‌ها کمک کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پروتکل تعادلی نوروفیدبک بر عملکرد تعادلی و توجه انتقالی این کودکان بود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش در چارچوب یک طرح تک آزمودنی طی 20 جلسه روی 4 کودک (1 دختر و 3 پسر) 12-8 ساله با اختلال خواندن اجرا شد و تعداد جلسات درمانی در این مطالعه 12 جلسه (30 دقیقه‌ای) بود. برای جمع‌آوری اطلاعات در سطح عملکرد تعادلی از خرده آزمون Bruininks- Oseretsky و در سطح توجه انتقالی از آزمون Posner paradigm استفاده شد.

یافته‌ها: اندازه اثر درمان در عملکرد تعادلی برای تمام آزمودنی‌ها به جز اندازه اثر خط پایه- درمان در آزمودنی سه، بالا (8/0 < Cohen’d) بود و در مورد توجه انتقالی نیز درمان تنها در برخی از موارد تأثیر داشت.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پروتکل تعادلی نوروفیدبک می‌تواند در بهبود عملکرد تعادلی و تا حدودی در توجه انتقالی کودکان مبتلا به اختلال خواندن مؤثر باشد.

کلید واژه‌ها: نوروفیدبک، اختلال خواندن، تعادل، توجه انتقالی

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.