دوره 8، شماره 5: 1391:928-937

بررسي ميانگين طول گفته (MLU) در كودكان 2/5 تا 5/5 ساله فارسي زبان اصفهان

يلدا کاظمي, عليرضا طاهري, فرانک کيانفر, ميثم شفيعي, رباب اسلامي فرد, منصوره پيرمراديان, زهرا حاج غلام رضايي, ليلا دانشي, عليه دلاوري, مجيد زارعي, فاطمه زرافشان, فاطمه فلاح زاده, عاليه مرادي, فاطمه نوريان

DOI: 10.22122/jrrs.v8i5.654

چکیده


مقدمه: یکی از شاخص‌های کمی سنجش توانمندی نحو در كودكان پيش‌دبستاني، ميانگين طول گفته (Mean length of utterance یا MLU) است كه در ايجاد يك تقسيم‌بندي مرحله‌اي از روند رشد نحوي زبان كمك مي‌كند. نظر به این که هنوز اطلاعات کاملی از این شاخص درباره کودکان فارسی زبان در دست نیست، در اين بررسي MLU در كودكان پیش‌دبستانی فارسی زبان و حساسیت آن به سن بررسي شد.

مواد و روش‌ها: در يك مطالعه مقطعی بر روي نمونه‌هاي زباني 171 كودك طبيعي 2/5 تا 5/5 ساله شهر اصفهان که به شيوه تركيبي، انتخاب و در بازه‌های سنی شش ماهه دسته‌بندي شدند، پس از یک مصاحبه و بازی غیر رسمی با کودک برای تعیین وضعیت رشد طبیعی شناخت و زبان هر کودک، نمونه‌هاي زباني تعامل آن‌ها با آزمونگر، ضبط و سپس 75 گفته واضح، متوالي و بیش از تک کلمه، برای محاسبه MLU در نظر گرفته شد. ميانگين و انحراف معيار MLU كودكان بر حسب تکواژ در فواصل سني 6 ماهه و حساسیت آن به رشد سنی نیز بررسی گرديد.

یافته‌ها: ميانگين  MLUبا افزایش سن، افزایش يافت كه بخشي از اين تغيير از لحاظ آماري معنی‌دار بود. مقايسه تفاوت بين دو بازه سني 3 تا 3/5 ساله و 3/5 تا 4 ساله با دو بازه سني بعدي نشان دهنده پیشرفت بیشتر رشد نحوی گروه اول نسبت به دو گروه دوم است و رابطه بين سن به ماه و ميانگين MLU بر حسب تكواژ نیز معني‌دار بود.

نتیجه‌گیری: میانگین MLU در پژوهش فعلی، بیشتر از تحقیقات گزارش شده انگلیسی و میزان رابطه آن با سن، کمتر به دست آمده است. عمده این تفاوت در نتایج، به تفاوت‌های ساخت‌شناسی بین دو زبان مربوط می‌شود، اما نتایج حاصل از بررسی حاضر، به نتایج دو تحقیق فارسی زبان بسیار نزدیک است. حساس بودن مقیاس MLU به سن بر اساس نتایج این بررسی، نشان دهنده قابلیت نسبی آن به عنوان یک شاخص رشد زبانی در زبان فارسی است.

كليد واژه‌ها: گفته، تكواژ، ميانگين طول گفته، رشد نحو، كودكان پيش‌دبستاني، گفتار درماني

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.