دوره 8، شماره 6: 1391:998-1002

مقایسه نتایج آزمون فاصله در نویز در افراد دارای شنوایی هنجار با مبتلایان به وزوز گوش

وحيد مهدي زاده, معصومه روزبهاني, جلال ثامني, محمد حسين نيلفروش, حميد حقاني, پروانه مهدي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i6.646

چکیده


مقدمه: آزمون فاصله در نویز (Gaps in noise یا GIN)، مهارت وضوح زمانی شنوایی را ارزیابی می‌نماید. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که آزمون فاصله در نویز، آزمونی با کاربردی آسان است که دارای حساسیت و ویژگی خوبی است. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی مهارت وضوح زمانی شنوایی در افراد دارای شنوایی هنجار با و بدون وزوز بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه هم‌گروهی همزمان غیر مداخله‌ای روی 20 فرد دارای وزوز (14 نفر وزوز دو طرفه و 6 نفر دارای وزوز یک طرفه) با آستانه شنوایی هنجار، با میانگین سنی 3/30 سال به عنوان گروه بیمار و 20 فرد با شنوایی هنجار بدون وزوز با میانگین سنی 8/27 به عنران گروه شاهد با شرایط سنی و جنسیتی مشابه در دانشکده توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. پس از انجام آزمون فاصله در نویز GIN، آستانه تقریبی و درصد پاسخ‌های صحیح افراد استخراج شد و با آزمون ناپارامتری  Mann-Whitneyمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: آستانه تقریبی در گوش راست و گوش چپ گروه بیمار به طور معنی‌داری طولانی‌تر از گروه شاهد بود (به ترتیب 004/0 = P و 001/0 = P). درصد پاسخ‌های صحیح در گوش راست و گوش چپ گروه بیمار به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (به ترتیب 007/0 = P و 001/0 = P).

نتیجه‌گیری: نتایج آزمون فاصله در نویز، نقص در پردازش وضوح زمانی شنوایی افراد دارای وزوز با شنوایی هنجار را نشان داد. بنابراین می‌توان این طور برداشت کرد که عملکرد ضعیف‌تر پردازش شنوایی در افراد دچار وزوز محتمل خواهد بود.

کلید واژه‌ها: وضوح زمانی شنوایی، وزوز، آزمون فاصله در نویز (GIN)

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.