دوره 8، شماره 6: 1391:1123-1131

رابطه بین حمایت روانی اجتماعی فرزندان با سلامت روان سالمندان

بهرامعلي قنبري هاشم آبادي, اميرحسين مجرد کاهاني, محمدرضا قنبري هاشم آبادي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i6.643

چکیده


مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین حمایت روانی- اجتماعی فرزندان با سلامت روان سالمندان انجام شد.

مواد و روش‌ها: در مطالعه توصیفی حاضر، 100 نفر سالمند زن و مرد ساکن در سرای سالمندان و ساکن در منزل در شهر مشهد به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسش‌نامه سلامت عمومی (General health Questionnaire یا 28-GHQ) مورد آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون Independent t استفاده شد.

یافته‌ها: بین میزان سلامت روانی سالمندان دارای حمایت و فاقد حمایت تفاوت معنی‌داری بود، بدین صورت که این میزان در سالمندان دارای حمایت روانی- اجتماعی بیشتر است (005/0 > P) و در زمینه تفاوت سلامت روانی بین زنان و مردان سالمند تفاوت معنی‌داری مشاهد نشد.

نتیجه‌گیری: سالمندان فاقد حمایت‌های روانی- اجتماعی (آن‌هایی که در مراکز نگهداری سالمندان زندگی می‌کنند) نسبت به سالمندان دارای حمایت‌های روانی- اجتماعی (آن‌هایی که به همراه خانواده خود زندگی می‌کنند) از علایم آسیب‌شناسی روانی بیشتری رنج می‌برند.

کلید واژه‌ها: سالمندان، حمایت روانی- اجتماعی، فرزندان، سلامت روان


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.