دوره 8، شماره 6: 1391:1095-1102

بررسی تاثیر یک دوره تمرین درآب بر افسردگی مردان سالمند

امير داداش پور, علي داداش پور, محمد رضا محمودخاني, رسول محمدي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i6.629

چکیده


مقدمه: افسردگی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانی و معضلات دوره سالمندی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرین درمانی در آب بر میزان افسردگی مردان سالمند بود.

مواد و روش‌ها: 30 مرد سالمند (سن 19/5 ± 46/68 سال، وزن 72/4 ± 66/64 کیلوگرم، قد 25/4 ± 6/167 سانتی‌متر) به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. گروه مورد به مدت 6 هفته (سه جلسه در هفته) تمرین درمانی در آب را اجرا کرده و گروه شاهد فعالیت معمول روزانه خود را اجرا نمودند. میزان افسردگی آزمودنی‌های پژوهش در دو مرحله قبل و بعد از اجرای دوره تمرین درمانی در آب با کمک پرسش‌نامه افسردگی Beck تحت بررسی قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های‌ Independent t و Paired t در سطح معنی‌داری (05/0 £ P) اجرا گردید.

یافته‌ها: بین دو گروه مورد و شاهد در پیش‌آزمون در میزان نمرات افسردگی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت، اما در پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری دیده شد. نتایج آزمون Paired t نیز اختلاف معنی‌دار نمرات افسردگی بین پیش و پس‌آزمون را در گروه مورد نشان داد؛ در حالی که بین پیش و پس‌آزمون گروه شاهد تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر، چنین به نظر می‌رسد که تمرین درمانی در آب بر کاهش شدت افسردگی مردان سالمند مؤثر است و می‌تواند به عنوان یک روش مداخله‌ای تأثیرگذار مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: تمرین درمانی در آب، افسردگی، سالمندان.

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.