دوره 8، شماره 6: 1391:1032-1044

مقايسه کودکان داراي اختلال کمبود توجه- بيش‌فعالي و عادي در دو مقوله هوش هيجاني و سبک‌هاي دلبستگي

بهروز بهروز, شهرام علي آبادي, فريبا يزدخواستي, سعيد ويسي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i6.597

چکیده


مقدمه: مشکلات و ناسازگاري‌هاي‌ کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه- بيش‌فعالي لزوم توجه بيشتر به اين اختلال را روشن‌تر مي‌سازد. هدف پژوهش حاضر، مقايسه هوش هيجاني و سبک دلبستگي در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه- بيش‌فعالي با کودکان عادي بود.

مواد و روش‌ها: براي دستيابي به اين هدف، از بين مدارس راهنمايي شهر کرمانشاه در سال تحصيلي 90-1389 تعداد 11 مدرسه (1124 دانش‌آموز) به صورت تصادفي انتخاب و پس از شناسايي دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه- بيش‌فعالي (تعداد = 120 نفر)، تعداد60 دانش‌آموز داراي ADHD (Attention deficit-hyperactivity disorder) با روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. سپس، پرسش‌نامه‌هاي‌ هوش هيجاني شوت (SEIS یا Schutte emotional intelligence scale) و پرسش‌نامه پيوند والديني (Parental bonding instrument یا PBI) Parker و همکاران را تکميل کردند، همچنين روش پژوهش حاضر، تحليلي از نوع علي- مقايسه‌اي (مقطعی) بوده و براي تحليل داده‌ها‌ از آزمون t استفاده شد.

يافته‌ها‌: ميانگين زير مقياس‌هاي‌ هوش هيجاني در کودکان عادي به ترتيب، در تنظيم هيجان و ابراز هيجاني و در کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه- بيش فعالي، ارزيابي هيجانات ديگران و ابراز هيجاني بيشتر از ساير مؤلفه‌ها‌ است. ميانگين نمره‌ دانش‌آموزان عادي در هوش هيجاني و مؤلفه‌هاي‌ آن از ميانگين نمره دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه- بيش فعالی بيشتر است، به اين معني که در تمام اين مقوله‌ها‌، بين دانش‌آموزان عادي و کمبود توجه- بيش‌فعال تفاوت معني‌داري وجود دارد (01/0 > P). ميانگين نمره دانش‌آموزان عادي در مقوله‌هاي‌ مراقبت با محبت مادر و مراقبت با محبت پدر، از ميانگين نمره دانش‌آموزان مبتلا به کمبود توجه- بيش فعالي بيشتر بود (01/0 > P). همچنين، ميانگين نمره دانش‌آموزان مبتلا به کمبود توجه- بيش‌فعالي از ميانگين نمره‌ دانش‌آموزان عادي در مقوله‌هاي‌ کنترل مادر، کنترل پدر و سبک دلبستگي به طور کلي بيشتر مي‌باشد (01/0 > P).

نتيجه‌گيري: بين كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه- بيش‌فعالي و كودكان عادي از نظر مؤلفه‌هاي‌ هوش هيجاني تفاوت‌هاي‌ معنی‌داري وجود دارد. كاربرد يافته‌هاي‌ اين پژوهش و محدوديت‌ها‌ و پيشنهادهای آن مورد بحث قرار گرفته است.  

کليد واژه‌ها‌: هوش هيجاني، سبک دلبستگي، اختلال کمبود توجه- بيش فعالي

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.