دوره 8، شماره 5: 1391:861-869

بررسی ویژگی‌های طیفی در افراد دارای شکاف کام و مقایسه آن با همتایان طبیعی

ندا طهماسبي فرد, بيژن شفيعي, مهرداد معمار زاده, نگين مرادي, پريسا رضايي, مجيد سلطاني, اکبر حسن زاده

DOI: 10.22122/jrrs.v8i5.593

چکیده


 

مقدمه: پرخیشومی یک اختلال در تشدید است که در آن صدا در حین گفتار وارد حفره بینی می‌شود و به خصوص در واکه‌ها بیشتر قابل درک می‌باشد. اگر چه ارزيابي ادراكي، استانداردي طلايي براي ارزيابي پرخیشومی است، ولی دارای مشکلاتی است که از اعتبار آن می‌کاهد. تلاش‌های زیادی در جهت رشد و گسترش ارزیابی‌های دستگاهی و آکوستیکی دارای روایی و اعتبار انجام شده که می‌تواند مکمل ارزیابی‌های ادراکی باشد. هدف از مطالعه حاضر، به کارگیری و گسترش تجزیه و تحلیل آکوستیک طیف 3/1 اکتاو جهت ارزیابی کمی پرخیشومی در افراد شکاف کام دارای پرخیشومی و مقایسه آن با افراد طبیعی بود.

 مواد و روش‌ها: مطالعه توصيفی- تحليلي- مقطعي حاضر بر روی 20 فرد طبیعی (6 دختر و 14 پسر) با میانگین سنی 7/2 ± 01/8 سال و 10 فرد دارای شکاف کام (3 دختر و 7 پسر) با میانگین سنی 2/2 ± 17/8 سال انجام شد. افراد دارای شکاف کام  توسط دو آسیب‌شناس گفتار و زبان ارزیابی شدند که شدت پرخیشومی این افراد متوسط تا شدید بود. از این افراد خواسته شد که واکه /i/ را به صورت کشیده تولید نمایند. نمونه‌های به دست آمده از نظر ارزیابی آکوستیکی و با نرم‌افزار Praat نسخه 5.2.2.7 مورد بررسی قرار گرفت. سپس این داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماریt  Independent مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: دامنه پرخیشومی در افراد فارسی زبان نسبت به افراد طبیعی به طور معنی‌داری در فرکانس‌های مرکزی 630، 800، 1000 و 1600 بیشتر بود.

نتیجه‌گیری: ارزیابی طیف 3/1 اکتاو در فرکانس‌های مرکزی یاد شده شاخص خوبی برای تبیین حضور سازه خیشومی در گفتار افراد دارای شکاف کام است. همچنین استفاده از تجزیه و تحلیل آکوستیک طیف 3/1 اکتاو جهت بررسی ویژگی‌های تشدید به صورت کمی مفید می‌باشد.

 

کلید واژه‌ها: ارزیابی آکوستیک، آنالیز طیف 3/1 اکتاو، پرخیشومی، شکاف کام


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.