دوره 8، شماره 6: 1391:1003-1014

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌هاي زندگي بر مهارت‌هاي شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی دانش‌آموزان با اختلال رياضي

سيده سميه جليل آبکنار, محمد عاشوري, معصومه پور محمدرضاي تجريشي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i6.589

چکیده


مقدمه: مطالعات زیادی در رابطه با اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر هر یک از مهارت‌های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی دانش‌آموزان عادی انجام شده است؛ در حالی که مطالعات اندکی به بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر تمام متغیرهای بالا به طور همزمان در دانش‌آموزان با اختلال رياضي پرداخته‌اند. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشي مهارت‌هاي زندگي بر مهارت‌های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی دانش‌آموزان با اختلال رياضي بود.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه شاهد بود. 40 دانش‌آموز پسر 13 تا 15 ساله با  اختلال رياضي که به روش تصادفي از مدارس اختلال يادگيري شهرستان‌های تهران انتخاب شده بودند، در این پژوهش شرکت داشتند. شرکت کنندگان در گروه آزمایشی، آموزش مهارت‌های زندگی را در 9 جلسه دریافت کردند؛ در حالی که به گروه شاهد این آموزش ارایه نشد. این دانش‌آموزان به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفری تقسیم شدند (يك گروه آزمایش و یک گروه شاهد). ابزارهاي استفاده شده در اين پژوهش آزمون هوشی Wechsler، آزمون تشخیصی رياضي Comet، برنامه آموزش مهارت‌های زندگی سازمان بهداشت جهاني و پرسش‌نامه خودتوانمندسازي اجتماعی Fleener، Lisa و Phillips بود. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغيري در نرم‌افزار SPSS تحلیل شد.

یافته‌ها: نتایج کلی تحلیل واریانس چند متغیری روی میانگین تفاوت نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون نشان داد که گروه آزمایش و شاهد حداقل در یکی از 4 خرده مقیاس مهارت‌ شناختی، رفتاری، هیجانی یا انگیزشی تفاوت معنی‌داری دارند (27/13 = F و 001/0 > P). نتاج نهایی تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی بر مهارت‌ شناختي (78/8 = F و 01/0 > P)، مهارت‌ رفتاري (37/22 = F و 05/0 > P)، کفایت‌ هيجاني (51/5 = F و 01/0 > P) و آمایه‌ انگيزشي (42/17 = F و 01/0 > P) دانش‌آموزان با اختلال ریاضی اثر مثبت و معنی‌داری داشت.

نتیجه‌گیری: آموزش مهارت‌های زندگی بر مهارت‌های‌ شناختي،‌ رفتاري، هيجاني و‌ انگيزشي دانش‌آموزان با اختلال ریاضی اثر معنی‌داری داشت. با توجه به این که تقویت این مهارت‌ها منجر به خودتوانمندسازي اجتماعی دانش‌آموزان می‌شود، برنامه‌ریزی جهت آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان با اختلال ریاضی اهمیت ویژه‌ای دارد.

کلید واژه‌ها: مهارت‌های زندگی، مهارت‌های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی، اختلال رياضي

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.