دوره 8، شماره 4: 1391:648-658

اثربخشی تقویت حافظه دیداری به طریق بازی درمانی بر کاهش خطاهای املایی دانش‌آموزان دارای اختلال نوشتن

اکبر عبدي, مهدي کرمي, جواد حاتمي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i4.585

چکیده


مقدمه: در ارتباط با نقایص شناختی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نوشتن فرضیات متعددی وجود دارد که یکی از این فرضیات نقص در حافظه دیداری است. هدف از مطالعه حاضر، اثربخشی تقویت حافظه دیداری به طریق بازی درمانی بر کاهش خطاهای املایی دانش‌آموزان دارای اختلال نوشتن بود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی ( پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه شاهد) بود. در این مطالعه، 30 دانش‌آموز مبتلا به اختلال نوشتن از بین کل دانش‌آموزان دختر و پسر مراجعه کننده به مرکز اختلالات یادگیری شهرستان دیواندره به کمک ابزارهای تشخیصی، آزمون Wechsler، آزمون نوشتن فلاح چای و ارزیابی غلط‌های املایی انتخاب شدند، سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و شاهد ( 15 نفر) قرار گرفتند و سپس گروه آزمایش به مدت 20 جلسه و طی حدود 3 ماه تحت آموزش و تقویت حافظه دیداری به طریق بازی درمانی قرار گرفت و در طول جلسات درمانی گروه آزمایش، گروه شاهد هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون ANOVA، ANCOVA تک متغیری، آزمون همبستگی Pearson و Independent t تحلیل شد. همچنین داده‌ها با نرم‌افزار 16SPSS پردازش گردید.

یافته‌ها: F تک متغیری (حافظه دیداری = 05/0 > P، آزمون مکعب‌ها =05/0 > P) نمره‌های پس‌آزمون گروه آزمایش و شاهد نشان داد که دو گروه در حافظه دیداری و خرده آزمون مکعب Wechsler از لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند. همچنین نتایج آزمون Independent t نشان داد که میانگین  نمرات حافظه دیداری و آزمون مکعب‌ها در مرحله پس‌آزمون به لحاظ جنسیت تفاوت معنی‌داری با یکدیگر ندارند.

نتیجه‌گیری: تقویت حافظه دیداری دانش‌آموزان دارای اختلال نوشتن باعث کاهش خطاهای املایی آن‌ها خواهد شد. این مداخله باعث شد دانش‌آموزان بر فرايند نوشتن خود نظارت كنند و فعالیت خود را هدفمند سازند و در نهایت مهارت نوشتن صحیح کلمات را کسب کنند.

کلید واژه‌ها: حافظه دیداری، بازی درمانی، خطاهای املایی، اختلال نوشتن


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.