دوره 8، شماره 4: 1391:772-781

ارزیابی پردازش زمانی در افراد مبتلا به صرع لوب گیجگاهی با استفاده از آزمون توالی الگوی دیرشی

اعظم نوايي لواساني, قاسم محمدخاني, محمود معتمدي, ليلا جليلوندکريمي, شهره جلائي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i4.562

چکیده


مقدمه: مطالعات متعددی تأثیر ضایعات مغزی بر توانایی تشخیص محرک‌های متوالی شنیداری را به ثبت رسانده‌اند. نتیجه برخی تحقیقات نشان می‌دهد که نیمکره چپ در اکثر افراد برای پردازش زمانی و به ویژه توالی زمانی غالب است. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی پردازش زمانی با استفاده از آزمون توالی الگوی دیرشی در افراد مبتلا به صرع لوب گیجگاهی یک طرفه بود.

مواد و روش‌ها: پژوهش مقطعی- مقایسه‌ای حاضر بر روی 25 فرد مبتلا به صرع لوب گیجگاهی (11 نفر مبتلا به صرع لوب گیجگاهی نیمکره راست و 14 نفر مبتلا به صرع لوب گیجگاهی نیمکره چپ) و 18 فرد هنجار در محدوده سنی 50-15 سال با آزمون توالی الگوی دیرشی به روش پاسخگویی کلامی و زمزمه‌ای صورت گرفت. درصد پاسخ صحیح آزمون توالی الگوی دیرشی با آزمون ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: اختلاف‌های معنی‌داری بین گروه‌ها در نتایج آزمون توالی الگوی دیرشی از طریق آزمون ANOVA مشاهده شد (01/0 > P). آنالیز Tukey اختلاف‌های معنی‌داری بین گروه‌های مبتلا به صرع لوب گیجگاهی نیمکره چپ و گروه هنجار و همین طور بین گروه‌های مبتلا به صرع لوب گیجگاهی نیمکره چپ و صرع لوب گیجگاهی نیمکره راست نشان داد (05/0 > P)، اما اختلاف بین بیماران مبتلا به صرع لوب گیجگاهی نیمکره راست و گروه هنجار معنی‌دار نبود (05/0 < P).

نتیجهگیری: بیماران مبتلا به صرع لوب گیجگاهی نیمکره چپ در پردازش توالی زمانی اختلال نشان دادند که اختصاصی بودن نیمکره چپ در پردازش ترتیب زمانی را اثبات می‌کند.

کلید واژه‌ها:  پردازش زمانی، آزمون توالی الگوی دیرشی، صرع لوب گیجگاهی

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.