دوره 8، شماره 8: 1391 ویژه نامه اختلالات حرکتی:1319-1327

بررسی نگرش متخصصین و کارشناسان کادر توان‌بخشی شهر شیراز نسبت به فرایند کار تیمی

بهار شقايق فرد, سيد عليرضا درخشان راد, فهيمه کمالي سروستاني

DOI: 10.22122/jrrs.v8i8.552

چکیده


مقدمه: توان‌بخشی فرایندی مستمر با طیفی از تخصص‌های مختلف است. یکی از جنبه‌های مهم این فرایند، کار تیمی است. تیم توان‌بخشی شامل متخصصین طب فیزیکی، فیزیوتراپیست، کاردرمانگر، گفتار درمانگر و کارشناس اعضای مصنوعی است، بنابراین نگرش این اعضا نسبت به نحوه انجام کار تیمی تأثیر بسزایی در کیفیت فرایند توان‌بخشی خواهد داشت. هدف این مطالعه، بررسی نگرش متخصصین یاد شده نسبت به کار تیمی بود.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود. روش نمونه‌گیری به شیوه سرشماری و جامعه آماری شامل دستیاران و متخصصین طب فیزیکی، کارشناسان کاردرمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی و اعضای مصنوعی شاغل در مراکز درمانی خصوصی و دولتی شهر شیراز بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته نگرش تیمی بود. ضریب Cronbach¢s alpha برای بررسی پایایی پرسش‌نامه، تحلیل عاملی برای بررسی ویژگی‌های ساختاری پرسش‌نامه و آزمون t برای بررسی وضعیت نگرش مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها: ضریب Cronbach¢s alpha (87/0) مؤید پایایی خوب پرسش‌نامه بود. بر اساس یافته‌های مطالعه تمامی گروه‌های شغلی از نگرش مثبتی نسبت به کار تیمی برخوردار بودند (05/0 > P). با توجه به برآورد درصد پاسخ داده شده به سؤالات پرسش‌نامه، عوامل مؤثر و مخاطره‌آمیز در روند کار تیمی از دیدگاه افراد استخراج گردید.

نتیجه‌گیری: رویکرد بیمارمحور، آگاهی کافی نسبت به دانش و مهارت سایر اعضا و رعایت ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای برخی عوامل مؤثر در بهبود کار تیمی و اختلافات شخصی اعضا، ارتباطات درون گروهی ضعیف، پنداشت نامناسب از درخواست کمک و عدم آگاهی کافی نسبت به روند انجام کار گروهی از عوامل مخاطره‌آمیز می‌باشد.

کلید واژه‌ها: توان‌بخشی، کار تیمی، پرسش‌نامه تعیین نگرش

مقدمه: توان‌بخشی فرآیندی فرایندی مستمر با طیفی از تخصص‌های مختلف است. یکی از جنبه جنبه‌های مهم این فرآیندفرایند، کار تیمی است. تیم توان‌بخشی شامل متخصصین طب فیزیکی، فیزیوتراپیست، کاردرمانگر، گفتار درمانگر و کارشناس اعضای مصنوعی است، بنابراین نگرش این اعضا نسبت به نحوه ی انجام کار تیمی تأثیر بسزایی در کیفیت فرآیند فرایند توان‌بخشی خواهد داشت. هدف این مطالعه، بررسی نگرش متخصصین یاد شده نسبت به کار تیمی بوده است.

           
مواد و روش روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی استبود. روش نمونه نمونه‌گیری به شیوه سرشماری و جامعه آماری شامل رزیدنت هادستیاران و متخصصین طب فیزیکی، کارشناسان کاردرمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی و اعضای مصنوعی شاغل در مراکز درمانی خصوصی و دولتی شهر شیراز بوده است. ابزار جمع جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته نگرش تیمی  بودمی باشد. ضریب Cronbach¢s alpha آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسش‌نامه، تحلیل عاملی برای بررسی ویژگی ویژگی‌های ساختاری پرسش‌نامه و آزمون تی t برای بررسی وضعیت نگرش مورد استفاده قرار گرفت.

           
یافته ‌ها: ضریب Cronbach¢s alpha (87/0) آلفای کرونباخ 87/0 مؤید پایایی خوب پرسش‌نامه بود. بر اساس یافته یافته‌های مطالعه تمامی گروه‌های شغلی از نگرش مثبتی نسبت به کار تیمی برخوردار بودند (0.05> p05/0 > P). با توجه به برآورد درصد پاسخ داده شده به سوالات سؤالات پرسش‌نامه، فاکتورهای عوامل موثر مؤثر و مخاطره مخاطره‌آمیز در روند کار تیمی از دیدگاه افراد استخراج گردید.

           
نتیجه ‌گیری: رویکرد بیمار-محور، آگاهی کافی نسبت به دانش و مهارت سایر اعضا و رعایت ارزش‌های اخلاقی و حرفه حرفه‌ای برخی فاکتور هایعوامل مؤثر در بهبود کار تیمی و اختلافات شخصی اعضا، ارتباطات درون گروهی ضعیف، پنداشت نامناسب از درخواست کمک و عدم آگاهی کافی نسبت به روند انجام کار گروهی از عوامل فاکتورهای مخاطره ‌آمیز می می‌باشد.

کلید واژه واژه‌ها: توان‌بخشی، کار تیمی، پرسش‌نامه تعیین نگرش

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.