دوره 8، شماره 4: 1391:694-703

تأثير دو روش تمريني ريباندتراپي و تمرينات هوازي بر روي ظرفيت هوازي، سطح اندوتلين پلاسما و کيفيت زندگي مردان مبتلا به آسم

مرتضي صادقي, غلامعلي قاسمي, وحيد ذوالکتاف, علي ميراعلايي, مرضيه صالحي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i4.549

چکیده


مقدمه: آسم از شايع‌ترين اختلالات دستگاه تنفسي است. تمرينات ورزشي يکي از اجزای اساسي و مهم بازتواني بيماران ريوي مي‌باشد. اين تحقيق با هدف، بررسي و مقايسه تأثير دو روش تمريني ريباندتراپي و تمرينات هوازي روي بيماران مبتلا به آسم صورت گرفت.

مواد و روش‌ها: تعداد 26 نفر بيمار از ميان بيماران مبتلا به آسم، مراجعه کننده به مرکز درماني ريوي بيمارستان الزهراي اصفهان انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه ریباندتراپی و هوازی قرار گرفتند. تمامي بيماران مرد بوده و در محدوده سني 20 تا 40 سال قرار داشتند. ظرفيت هوازي (VO2max) با آزمون Bruce تعدیل شده تعیین شد. سطح اندوتلين-1 سرم به روش ELISA و کيفيت زندگي با پرسش‌نامه استاندارد كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آسم (AQLQ) اندازه‌گيري گرديد. پس از اخذ رضايت‌نامه، بيماران به مدت 8 هفته و در هر هفته دو جلسه به تمرينات منتخب تحت نظر متخصص پرداختند. جهت تحليل داده‌ها از روش آماري ANOVA براي داده‌هاي تکراري در سطح معنی‌داری
05/0 > P استفاده شد.

يافته‌ها: تغييرات درون گروهي (پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون) و همچنين روند این تغييرات (شيب خط تغييرات) در تمامي متغيرها به نفع گروه ریباندتراپی معنی‌دار بود (05/0 > P). تفاوت دو گروه در متغيرهاي اندوتلين و ظرفيت هوازي تحقيق معنی‌دار نبود (به ترتیب 80/0 = P و 06/0 = P)، ولي در متغير کيفيت زندگي معنی‌دار بود (01/0 = P).

نتيجه‌گيري: به نظر مي‌رسد تمرينات ريباندتراپي بتواند به عنوان روش مکمل مفيدي در کاهش برخي مشکلات بيماران مبتلا به آسم معرفي و مورد استفاده قرار گيرد.

کليد واژه‌ها: آسم، ريباندتراپي، تمرينات هوازي، ظرفيت هوازي، اندوتلين، کيفيت زندگي

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.