دوره 8، شماره 5: 1391:818-826

بررسی معلولیت شنوایی در بزرگسالان 20 تا 65 ساله کم‌شنوای خفیف تا عمیق با استفاده از پرسش‌نامه فارسی معیار عملکرد ارتباطی دنور (Denver)

مهسا بخيت, نعمت اله روحبخش, مريم دلفي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i5.536

چکیده


مقدمه: معلولیت شنوایی تأثیرات روحی، روانی و اجتماعی حاصل از کم‌شنوایی است؛ در حالی که آسیب شنوایی، میزان کاهش عملکرد شنوایی بوده و با آزمون‌های شنوایی شناسی اندازه‌گیری می‌شود. پرسش‌نامه‌ها به عنوان ابزارهایی خودارزیاب، یکی از کاربردی‌ترین و در عین حال ساده‌ترین آزمون‌های در دسترس برای شنوایی‌شناسان به منظور بررسی معلولیت‌های ناشی از کم‌شنوایی هستند.

مواد و روش‌ها:  گروه هدف این بررسی، بیماران بزرگسال 20 تا 65 سال مبتلا به کم‌شنوایی خفیف تا عمیق بودند. ارزیابی‌های پایه شنوایی شامل اوتوسکوپی، ادیومتری صوت خالص، تیمپانومتری و امتیاز بازشناسی گفتار انجام گرفت و سپس پرسش‌نامه فارسی معیار عملکرد ارتباطی Denver برای همه آن‌ها تکمیل شد و امتیاز آن‌ها از لحاظ ارتباط و معنی‌داری با نتایج آزمون ادیومتری صوت خالص مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها: با افزایش میانگین آستانه شنوایی در سه فرکانس 500، 1000 و 2000 هرتز، بیماران امتیاز بالاتری در پرسش‌نامه به دست آوردند (003/0 = P).

نتیجه‌گیری: پرسش‌نامه کمی معیار عملکرد ارتباطی Denver از همبستگی مناسبی با آزمون ادیومتری صوت خالص برخوردار بود و می‌توان آن را برای بررسی آسیب و معلولیت شنوایی به کار برد.

کلید واژه‌ها: پرسش‌نامه، معلولیت شنوایی، معیار عملکرد ارتباطی دنور

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.