دوره 8، شماره 7: 1391 ویژه نامه گفتاردرمانی:1236-1243

بررسی عملکرد سیستم وابران در کودکان دارای اختلال واج‌شناختی 8-5 ساله

مريم دلفي, احمدرضا ناظري, وفا دلفي, مهسا بخيت

DOI: 10.22122/jrrs.v8i7.530

چکیده


مقدمه: بر خلاف سیستم آوران که اطلاعات زیادی از آن در دسترس است، اطلاعات محدودی در رابطه با سیستم وابران و نقش آن در پردازش جنبه‌های مختلف زبانی از جمله پردازش واج‌شناختی وجود دارد. هدف از این مطالعه، بررسی نقش سیستم وابران (Medial olivocochlear bundle یا MOCB) در کودکان دارای اختلالات واج‌شناختی بود.

مواد و روش‌ها: 20 کودک 5 تا 8 ساله با شنوایی طبیعی در دو گروه قرار گرفتند. گروه شاهد شامل 11 کودک بدون اختلال واج‌شناختی وگروه مورد مطالعه شامل 9کودک دارای اختلال واج‌شناختی بودند. شرط ورود به مطالعه دارا بودن شنوایی در حد dBHL 15و یا بهتر، تمپانوگرام تایپ An و داشتن رفلکس در هر دو گروه بود. آزمون TEOAE و TEOAE Suppression به منظور بررسی سیستم وابران برای کلیه کودکان در دو گروه انجام گرفت.

یافته‌ها: تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین میانگین اثر مهار در آزمون TEOAE Suppression در دو گروه در فرکانس‌های مختلف وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده در این بررسی، تغییری در MOCB کودکان دارای اختلالات واج‌شناختی مشاهده نگردید.

کلید واژه‌ها: اختلالات واج‌شناختی، مهار گسیل صوتی گذرا، دسته زیتونی حلزونی داخلی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.