دوره 8، شماره 5: 1391:977-987

نقایص حافظه فعال در کودکان دارای لکنت

بنفشه منصوري, سيد ابوالفضل تهيدست

DOI: 10.22122/jrrs.v8i5.521

چکیده


مقدمه: لکنت با توقف‌های زیاد و طولانی مدت در جریان روان گفتار همراه است. این توقف‌ها به صورت تکرار صداها، هجاها، کلمات تک هجایی، کشیده‌گویی صداها و قفل و گیر در مسیر جریان هوای گفتاری یا جریان صداسازی گفتار دیده می‌شود. تاکنون نظریه‌های مختلفی در خصوص چگونگی ایجاد و عوامل مؤثر بر لکنت مطرح شده‌اند، همچنین نقایص زبانی مختلفی در زمینه لکنت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یکی از حیطه‌های زبانی که به تازگی مورد توجه قرار گرفته است، حافظه فعال می‌باشد. حافظه فعال در کودکان مبتلا به لکنت در تحقیقات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر، مروری بر یافته‌های تحقیقات انجام شده در این زمینه می‌باشد.

مواد و روش‌‌ها: با استفاده از کلید واژه‌‌های "Stuttering"، "Working memory" و "Nonword repetition" مقالات منتشر شده در این مورد، در بانک‌های اطلاعاتی ISI، Science Direct، PubMed، Scholar Google، Proquest، Scopus و بانک‌های اطلاعاتی داخل کشور در بازه زمانی 1990 تا 2012، مورد بررسی قرار گرفت. از میان مقالات یافت شده، مقالاتی که معیارهای ورود را داشتند، انتخاب و از سایر منابع مرتبط با آسیب‌شناسی گفتار و زبان نیز برای نگارش مقاله حاضر استفاده شد.

یافته‌‌ها: از مجموع 50 مقاله به دست آمده در جستجوی اولیه، بر اساس معیارهای ورود ذکر شده 24 پژوهش جهت نگارش این مقاله مورد استفاده قرار گرفت. بعد از مطالعه عنوان و خلاصه مقاله‌ها و کتاب‌‌های مختلف از 24 مورد، مرتبط‌ترین آن‌ها جهت نگارش مقاله حاضر استفاده شد.

نتیجه‌گیری: کودکان مبتلا به لکنت نسبت به کودکان طبیعی نقایصی در زمینه حافظه فعال نشان می‌دهند. مدل‌هایی که مربوط به وقوع و رشد لکنت می‌باشند، بهتر است بیشتر به نقش حافظه فعال بپردازند.

کلید واژه‌ها: لکنت، حافظه فعال، کودکان پیش دبستانی

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.