دوره 8، شماره 3: 1391:426-433

بررسی روایی و اعتبار نسخه فارسی آزمون واژه‌یابی ویرایش دوم در كودكان 6-4 ساله طبيعي مهد كودك‌هاي شهر اصفهان: فرم پیش دبستانی

منصوره پيرمراديان, ناهيد بهارلوئي, احمد صالحي, عليرضا طاهري, ليلا قسيسين

DOI: 10.22122/jrrs.v8i3.520

چکیده


مقدمه: مشکلات واژه‌یابی در میان کودکان دارای اختلالات زبانی و یادگیری وجود دارد. از رایج‌ترین راه‌های ارزیابی واژه‌یابی، ارزیابی رسمی است که آزمون واژه‌یابی ویرایش دوم یکی از آن‌ها می‌باشد. در این مطالعه، به بررسی روایی و اعتبار آزمون واژه‌یابی ویرایش دوم در کودکان 6-4 ساله مهد کودک‌های شهر اصفهان پرداخته شده است.
مواد و روش‌ها:
مطالعه حاضر توصیفی- مقطعی بود. سؤالات آزمون پس از ترجمه و انجام تغییرات لازم بر روی 157 کودک 6-4 ساله، به صورت تصادفی و با کسب اجازه از والدین ایشان اجرا شد. تحلیل سؤالات با استفاده از نظریه سؤال- پاسخ و با وارد نمودن الگوی پاسخ‌ها به صورت صفر و یک در نرم‌افزار 6BILOG-MG انجام شد. اعتبار آزمون با استفاده از روش Cronbach's alpha به دست آمد و همچنین شاخص‌های آماری فرم پیش ابتدایی با استفاده از نرم‌افزار 13SPSS محاسبه شد.
یافته‌ها
: میانگین نمرات واژه‌یابی در سنین 4، 5 و 6 ساله به ترتیب برابر با 23/75، 27/14 و 28/55 به دست آمد که نشان دهنده افزایش تدریجی میانگین با افزایش سن می‌باشد (0/05 = α، 0/01 > P). اعتبار آزمون نیز برابر با 0/79 بود. همچنین جهت تأمین روایی آزمون، درجه دشواری و قدرت تمییز سؤالات آزمون بر اساس دو نظریه تستی کلاسیک و سؤال- پاسخ محاسبه شد.
نتیجه‌گیری
: میانگین نمرات واژه‌یابی فرم پیش ابتدایی کودکان فارسی زبان با میانگین نمرات مطالعه German همخوانی داشت. از آن جایی که قدرت تمییز سؤالات آزمون برای کودکان فارسی زبان نسبت به کودکان انگلیسی زبان بالاتر است، به نظر می‌رسد بهتر از نمونه اصلی توانسته است بین افراد دارای توانایی‌های مختلف تمییز ایجاد کند. اعتبار آزمون برابر با اعتبار آزمون اصلی به دست آمد. بدين ترتيب یک آزمون روا و معتبر جهت ارزیابی واژه‌یابی کودکان فارسی زبان به دست آمد.
کليد واژه‌ها
: واژه‌يابي، آزمون واژه‌يابي ويرايش دوم، اعتبار، روایی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.