دوره 8، شماره 7: 1391 ویژه نامه گفتاردرمانی:1186-1193

مقایسه رضايت‌مندی مراجعین از کلینیک‌های دولتی و خصوصی گفتار درمانی شهر اهواز

پيمان زماني

DOI: 10.22122/jrrs.v8i7.508

چکیده


مقدمه: در نظام توان‌بخشی (به ویژه گفتار درمانی) دستیابی به اهداف نهایی درمان، طولانی مدت است. بنابراین دانستن سطح رضایت‌مندی مراجعین در حفظ و ادامه مداخلات درمانی اهمیت دارد. هدف از این تحقیق، سنجش و مقایسه رضایت مراجعین به کلینیک‌های گفتار درمانی دولتی و خصوصی شهر اهواز در سال 1390 بود.

مواد و روش‌ها: در مطالعه مقطعی مقایسه‌ای حاضر، 425 نفر از مراجعینی که حداقل 5 بار به یکی از کلینیک‌های گفتار درمانی دولتی یا خصوصی اهواز مراجعه کرده بودند، به تصادف انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسش‌نامه ساختارمند طی مصاحبه حضوری یا تلفنی جمع‌آوری و نمره رضایت‌مندی هر فرد بر مبنای یک مقیاس 100-0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری در نرم‌افزار SPSS نسخه 15 انجام شد.

یافته‌ها: میانگین نمره رضایت کلی مراجعین کلینیک‌های خصوصی (91/4 ± 4/71) از کلینیک‌های دولتی (16/5 ± 6/69) بیشتر و تفاوت آن معنی‌دار بود (038/0 = P). مراجعین مراکز خصوصی از وضعیت فیزیکی کلینیک (001/0 = P)، کیفیت خدمات ارایه شده (018/0 = P) و نحوه برخورد پرسنل (008/0 = P) بیش از مشتریان مراکز دولتی رضایت داشتند. در مقابل مشتریان مراکز دولتی از دسترسی مکانی- زمانی (01/0 = P) و رضایت مالی (015/0 = P) رضایت بیشتری داشتند.

نتیجه‌گیری: كلينيك‌هاي خصوصي مورد مطالعه نسبت به كلينيك‌هاي دولتي از كيفيت ارایه خدمات بالاتر، روابط اجتماعي بهتر و فضاي فيزيكي مناسب‌تري برخوردار هستند كه اين نتايج مي‌تواند به منظور ارتقای كمي و كيفي كلينيك‌هاي دولتي به كار گرفته شود.

کلید واژه‌ها: رضایت مراجعین، گفتار درمانی، کلینیک دولتی، کلینیک خصوصی -

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.