دوره 8، شماره 4: 1391:629-639

نقش منبع کنترل و ابعاد شخصیت در پیش‌بینی رضایت شغلی کاردرمانگران مراکز دولتی شهر تهران

محمد تقي محسني تکلو, مهدي رضايي, مينو کلانتري, مهدي طباطبايي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i4.497

چکیده


مقدمه: هنگام بررسی رضایت شغلی، توجه به روحیه و انگیزه‌های انسانی افراد شاغل از اولویت بالایی برخوردار است. این پژوهش با هدف، بررسی نقش منبع کنترل و ابعاد شخصیت در پیش‌بینی رضایت شغلی کاردرمانگران مراکز دولتی شهر تهران انجام شد.

مواد و روش‌ها: در پژوهش حاضر 75 نفر کاردرمانگر (23 مرد و 52 زن) که سن آن‌ها بین 23 تا 50 سال (00/7 ± 37/32 =M) بود و در مراکز دولتی اشتغال داشتند، شرکت کردند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه‌های فرم کوتاه، پرسش‌نامه شخصیتی نئو، منبع كنترل دروني بيروني راتر و پرسش‌نامه رضايت شغلي هرزبرگ استفاده شد. داده‌های پژوهش از طریق آزمون‌های آماری همبستگی Pearson و آزمون رگرسیون و با استفاده از نرم‌افزار 18SPSS تحلیل شد.

یافته‌ها: یافته‌های تحلیل همبستگی Pearson نشان داد که بین جایگاه کنترل (001/0 = P) و چهار بعد شخصیت یعنی ابعاد روان‌نژندی (001/0 > P)، برون‌گرایی (009/0 = P)، توافق (012/0 = P) و وجدانی بودن (024/0 > P) با رضایت شغلی کاردرمانگران همبستگی معنی‌داری وجود دارد. بین گشودگی (Openness) (061/0 = P) و رضایت شغلی کاردرمانگران همبستگی معنی‌داری مشاهده نشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تنها ضریب بتای بعد شخصیت روان‌نژندی (009/0 = P) و جایگاه کنترل (047/0 > P) در پیش‌بینی رضایت شغلی کاردرمانگران نقش معنی‌دار دارد.

نتیجه‌گیری: برای افزایش رضایت شغلی کاردرمانگران توجه به جایگاه کنترل و بعد شخصیت روان‌نژندی آن‌ها بیشترین اهمیت را دارد.

کلمات کلیدی: رضایت شغلی، ابعاد شخصیت، منبع کنترل، کاردرمانگران 


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.