دوره 8، شماره 1: 1391:180-191

تأثير تمرينات پيلاتس بر روي برخي عوامل فيزيولوژيکي و آمادگي جسماني زنان غير ورزشکار داراي اضافه وزن

زينب اميدعلي, حسين طاهري, فهيمه اسفرجاني, عفت بمبئي‌چي, سيد محمد مرندي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i1.485

چکیده


مقدمه: پيلاتس يکي از روش‌هاي تمريني جديد است که به نظر مي‌رسد در کاهش وزن و در نتيجه کاهش بيماري‌هاي قلبي- عروقي و همچنين کاهش پرفشاري خون مؤثر باشد. بنابراين هدف از تحقيق حاضر، تعيين اثر تمرينات پيلاتس بر برخي عوامل فيزيولوژيکي و آمادگي جسماني زنان غير ورزشکار داراي اضافه وزن بود.
مواد و روش‌ها:
آزمودني‌هاي اين تحقيق نيمه تجربي، ٣٠ نفر از دانشجويان دختر غير ورزشکار داراي اضافه وزن با ميانگين شاخص توده بدني (٨۴/١ ± ٢۵/٢۶ کيلوگرم بر متر مربع) بودند که به طور داوطلبانه در اين تحقيق شرکت کردند و به طور تصادفي به دو گروه تجربي و شاهد تقسيم شدند. آزمودني‌هاي گروه تجربي به مدت ٨ هفته، ٣ جلسه در هفته و هر جلسه يک ساعت در تمرينات پيلاتس شرکت کردند. گروه شاهد تمرين خاصي را انجام ندادند و به همان روند قبل از تحقيق خود ادامه دادند. قبل و بعد از دوره تمريني ويژگي‌هايي شامل: وزن، شاخص توده بدني، درصد چربي (ضخامت چربي زير پوستي ۴ ناحيه: سه سر بازو، شکم، فوق خاصره، ران)، توده چربي، توده بدون چربي، محيط کمر، توان هوازي، فشارخون سيستول و دياستول در زمان استراحت، قدرت دست برتر، استقامت عضلاني شکم و انعطاف‌پذيري (بشين و برس و خيزتنه) اندازه‌گيري شد. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و روش‌هاي آماري ANCOVA و آزمون Dependent t-test استفاده شد.
یافته‌ها:
درصد چربي، توده چربي بدن و محيط کمر در گروه تجربي پس از دوره تمريني به طور معني‌داري کاهش يافته بود (٠۵/٠ > P). همچنين توان هوازي، استقامت عضلات شکم، انعطاف‌پذيري (بشين و برس و خيزتنه) و قدرت دست برتر گروه تجربي به طور معني‌داري بيشتر از گروه شاهد بود (٠۵/٠ > P). وزن کل بدن، شاخص توده بدني، توده بدون چربي و فشارخون سيستول و دياستول گروه تجربي تفاوت معني‌داري را نسبت به گروه شاهد نشان نداد (٠۵/٠ < P).
نتیجه گیری:
با توجه به نتايج به دست آمده، به نظر مي‌رسد که انجام تمرينات پيلاتس به مدت ٨ هفته، ٣ جلسه در هفته و هر جلسه يک ساعت، مي‌تواند باعث کاهش درصد چربي، توده چربي و محيط کمر و بهبود ويژگي‌هايي نظير انعطاف‌پذيري، قدرت دست، استقامت عضلاني ناحيه شکم و توان هوازي شود.
کلید واژه‌ها:
تمرينات پيلاتس، عوامل فيزيولوژيک، ترکيب بدني، آمادگي جسماني، زنان غير ورزشکار


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.