دوره 8، شماره 3: 1391:434-441

مقایسه فرکانس پایه در کودکان دارای شنوایی عادی و کودکان دچار درجات مختلف افت شنوایی

احسان نادري‌فر, علي قرباني, نگين مرادي, اکبر بيگلريان

DOI: 10.22122/jrrs.v8i3.484

چکیده


مقدمه: شنوایی یکی از حواس مهم در کنترل حلقه بسته و از عوامل تأثیر‌گذار بر روی صوت می‌باشد؛ چرا که پس‌نورد (Feedback) لازم را برای کنترل صوت فراهم می‌کند. در افراد با افت شنوایی به دلیل عدم برخورداری از چنین پسنوردی، توانایی کنترل حرکتی عضلات مربوط به ساز و کارهای آواسازی و تولید گفتار تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در نتیجه نمی‌توانند فرکانس پایه (Fundamental frequency یا F0) خود را تنظیم کنند که منجر به کاهش وضوح گفتار در آن‌ها می‌شود. هدف پژوهش حاضر، مقایسه پارامتر آکوستیکی F0 در کودکان با درجات مختلف افت شنوایی با همتاهای عادی بود.
مواد و روش‌ها:
صدای 28 کودک دارای افت شنوایی (متوسط، متوسط تا شدید، شدید و عمیق) و 28 کودک دارای شنوایی عادی در گروه سنی 7 تا 9 سال مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان تک زبانه، فارسی زبان بودند. از آزمودنی‌ها خواسته شد که واکه /a/ را سه بار بکشند. میانگین F0 با استفاده از نرم‌افزار Praat نسخه 5.3.13 محاسبه شد. جهت تعیین وجود تفاوت بین میانگین F0 در گروه‌ها از آزمون One way ANOVA و برای تعیین تفاوت معنی‌دار در گروه‌ها آزمون Post hoc DUNNET استفاده شد.

یافته‌ها: بیش‌ترین و کمترین میزان F0 به ترتیب در گروه افت شنوایی عمیق و گروه عادی بود. نتایج آزمون ANOVA نشان داد که میانگین F0 در گروه‌ها متفاوت است (0/025 = P) و این تفاوت به لحاظ آماری بین F0 کودکان دارای افت شنوایی عمیق و گروه شاهد بود (0/005 = P). 
نتیجه گیری:
میانگین F0 با افزایش افت شنوایی، افزایش می‌یابد. این حالت ممکن است به عنوان مکانیزمی برای جبران نبود پس‌نورد شنیداری باشد. آن چه در این پژوهش به دست آمد، نشان می‌دهد که با تشدید افت شنوایی میانگین F0 افزایش می‌یابد، ولی تعیین مرز بین طبیعی و مرضی بودن صدای نمونه‌های مورد مطالعه نیازمند پژوهش دیگری است.
کلید واژه‌ها:
افت شنوایی، فرکانس پایه، آنالیز آکوستیکی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.