دوره 8، شماره 6: 1391:1159-1168

ارتباط تعادل ايستا و پويا با وقوع آسيب‌هاي اندام تحتاني در نوجوانان ورزشكار

حسن فرهادي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i6.481

چکیده


مقدمه: در بین نوجوانان، ورزش مهم‌ترین عامل وقوع حوادثی است که به مراقبت‌های پزشکی و اورژانس منجر می‌شود. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي ارتباط تعادل ايستا و پويا با وقوع آسیب‌های اندام تحتانی در نوجوانان ورزشکار با استفاده از تست‌هاي عملكردي و باليني بود.

مواد و روش‌ها: آزمودنی‌های این تحقیق100 نفر از پسران ورزشكار دبیرستان‌های شهرستان اهر در رشته‌هاي فوتبال، واليبال، بسكتبال و هندبال با ميانگين سني 44/1 ± 30/17سال، میانگین قد 43/7 ± 06/175سانتی‌متر و میانگین وزن 14/2 ± 92/69 کیلوگرم و با سابقه آسيب در انـــدام تحتاني در طي دو سال گذشته بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. در این تحقیق از فـرم جمع‌آوري اطلاعات جهت ثبت آسيب‌هاي ورزشكاران، از آزمون تعادلي گردش ستاره براي سنجش تعادل پويا و از آزمون Stork براي ارزيابي تعادل ايستا استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از روش‌های آمار توصيفي، ضريب همبستگی Pearson و آزمونFisher's Z  در سطح معني‌داري 05/0 تحت نرم‌افزار آماریSPSS  نسخه 17 استفاده شد.

یافته‌ها: بين تعادل ايستا و پويا و وقوع آسیب‌هاي اندام تحتانی در پسران ورزشکار ارتباط منفي معني‌داری وجود داشت (05/0. > P، 64/0- = r). شاید ضعف و نقص در عضلات ثبات دهنده مرکزی و كنترل عصبي- عضلاني باعث تضعيف تعادل شده و نوجوانان ورزشکار را مستعد آسيب‌دیدگی مي‌كند.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش به نظر می‌رسد که ضعف در تعادل ايستا و پويا، به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر آسیب‌دیدگی ورزشکاران نوجوان مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود از تمرينات افزايش دهنده تعادل جهت كاهش وقوع آسيب‌ها در نوجوانان ورزشكار استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها: نوجوانان ورزشکار، تعادل ايستا، تعادل پويا، آسيب اندام تحتاني

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.