دوره 8، شماره 4: 1391:671-683

مقايسه يادگيري يك الگوي حركتي دست در بزرگسالان جوان 20 تا 26 ساله و كودكان 8 تا 10 ساله و كاربرد آن در توان‌بخشي

مهدي روزبهاني, سيد محمد کاظم واعظ موسوي, حسن خلجي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i4.447

چکیده


مقدمه: هدف از مطالعه حاضر، مقايسه يادگيري يك الگوي حركتي دست كه مستلزم هماهنگي فضايي و زماني بود، در دو گروه سني كودكان و بزرگسالان جوان بود.

مواد و روش‌ها: 60 آزمودني بنا بر سن (كودك- بزرگسال) و شيوه ارایه بازخورد (100 درصدي، حذفي، خودكنترل) به طور تصادفي در 6 گروه تمريني قرار گرفتند. در روزهاي اول و دوم، در هر روز آزمودني‌ها به تعداد 100 كوشش به تمرين تكليف مورد نظر پرداختند و در طي روزهاي دوم و سوم آزمون‌هاي يادداري و در روز سوم آزمون بازاكتساب به عمل آمد. جهت پردازش داده‌ها از آزمون‌هايANOVA  با اندازه‌گيري‌هاي مكرر و ANOVA يك سويه استفاده شد (05/0 ≥ P).

یافته‌ها: در كوشش‌هاي تمريني روز اول بر دقت تمامي آزمودني‌ها به شكل معنی‌داري افزوده شد، اما در روز دوم تنها بر دقت عملكرد بزرگسال جوان افزوده شد. بين آزمون‌هاي يادداري كودكان تفاوت معنی‌داري مشاهده نشد؛ در حالي كه اين امر در مورد بزرگسالان جوان معنی‌دار بود. گروه بازخوردي 100 درصدي كودكان در آزمون‌هاي يادداري عملكرد بهتري از ديگر گروه‌هاي بازخوردي كودكان داشت، اما در گروه‌هاي بازخوردي بزرگسالان جوان تفاوت معنی‌داري مشاهده نشد. گروه بازخوردي 100 درصدي كودكان در آزمون بازاكتساب عملكرد بهتري از ديگر گروه‌هاي بازخوردي كودكان داشت، اما در گروه‌هاي بازخوردي بزرگسالان جوان تفاوت معنی‌داري مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد، بزرگسالان جوان در فراگيري اين الگوي حركتي بهتر از كودكان عمل مي‌كنند. ارایه بازخورد بيشتر به كودكان مي‌تواند سبب ارتقای يادگيري حركتي كودكان شود (مغاير با فرضيه هدايت) و نبايد انتظار داشت كودكان در كسب مهارت‌هاي حركتي همانند بزرگسالان پيشرفت نمايند.

کلید واژه‌ها: سن، كودكان، بزرگسالان جوان، يادگيري حركتي، بازخورد، يادداري، بازاكتساب

 


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.