دوره 8، شماره 2: 1391:337-345

تأثیر یک دوره تمرینات منتخب ورزش در آب بر درد، میزان علایم، عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو

حسين مهرابيان, سيد صدرالدين شجاع‌الدين, اميرحسين براتي, منيژه قاسمي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i2.444

چکیده


مقدمه: امروزه شرکت در فعاليت بدني در پيش‌گيري از بیماری‌های مزمني همچون استئوآرتريت پيشنهاد می‌شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک دوره تمرینی ورزش در آب بر شدت درد زانو، ميزان علایم و عملكرد حركتي در فعالیت‌های روزانه، ورزشي- تفريحي و کيفيت زندگي زنان سالمند بود.
مواد و روش‌ها:
12 زن سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو با ميانگين و انحراف استاندارد سن 4/70 ± 52 سال، قد 6/45 ± 163/17 سانتي‌متر، وزن 6/69 ± 67/83 کيلوگرم به صورت در دسترس هدفمند، به عنوان آزمودني انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه جهانی و بومی‌سازی شده پیامد صدمات زانو و استئوآرتریت استفاده شد. نمونه‌ها برنامه تمرینی ورزش در آب را به مدت 8 هفته زیر نظر مربی آب درمانی انجام دادند. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از Dependent t در سطح معنی‌داري استفاده گردید (0/05 > P).
یافته‌ها:
شدت درد زانو (0/019 = P)، عملکرد حرکتی در فعالیت‌های روزانه (0/020 = P)، ورزشي- تفريحي (0/003 = P) و کیفیت زندگی (0/048 = P) پس از اجرای پروتکل به میزان معنی‌داری بهبود یافته بود، در حالی که بین پیش تا پس آزمون ميانگين میزان علایم (0/418 = P) تفاوت معني‌داري وجود نداشت.
نتیجه گیری:
نتايج نشان داد که برنامه تمرینی ورزش در آب می‌تواند به عنوان یک روش تمرینی ایمن و مؤثر در بهبود درد، عملکرد و کیفیت زندگی زنان سالمند داراي استئوآرتریت زانو مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه‌ها:
استئوآرتریت، زانو، ورزش در آب


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.