دوره 4، شماره 2: 1387

ساخت متن فارسی برای ارزیابی صوت بزرگسالان و تعیین پایایی و روایی آن در اندازه‌گیری بسامد پایه و شدت گفتار

آصفه معماريان, علي قرباني, فرهاد ترابي نژاد, محمد رضا کيهاني

DOI: 10.22122/jrrs.v4i2.44

چکیده


مقدمه: در ارزيابي اختلالات صوت کوشش می‌شود که تا حد ممکن نمونه‌هاي صوت، گوياي صداي واقعي فرد در گفتار روزمره باشد. پژوهشگران دريافته‌اند كه ويژگي‌هاي صوت در خواندن متن به گفتار روزمره نزديك‌تر است. ساخت متن در بسياري از كشورها از اوايل قرن بيستم آغاز گشته است. عدم وجود متن مناسب در زبان فارسي، انجام پژوهش‌هاي مورد نياز و ارایه مستند نتايج اقدامات باليني را با مشكل مواجه كرده است. متن مورد استفاده در زبان فارسي براي پژوهش‌هاي صوت، آزمون لب‌خواني سارا بود كه پژوهشگران استفاده از آن را براي ارزيابي صوت نامناسب دانسته‌اند. هدف از انجام اين پژوهش، ساخت متن مناسبي براي ارزيابي ويژگي‌هاي صوت بود كه براي اهداف پژوهشي و باليني كارآمد باشد.

مواد و روش‌ها: با مطالعه ويژگي‌هاي متن‌هاي مورد استفاده در ساير زبان‌ها، با توجه به وجود محدوديت نرم‌افزار Dr. Speech در تحلیل طول زمانی محرک‌ها و در نظر گرفتن نتایج حاصل از استفاده آزمون لب‌خواني سارا در پژوهش‌های گذشته، متن مورد نياز ساخته شد. متن ساخته شده از نظر روايي محتوا بررسي شد و پايايي آن نیز با استفاده از شيوه بازآزمايي تعيين گردید.

یافته‌ها: متن تهيه شده از نظر روايي محتوا در نظرخواهي از استادان مورد تأیید قرار گرفت. در بررسي پايايي مشخص شد كه اندازه‌گيري ويژگي‌هاي مورد بررسي از پايايي بالايي برخوردار هستند.

بحث: در بررسي روايي متن نتيجه حاصل از نظرخواهي از استادان، حداكثر توافق ممكن را نشان داد. در بررسي پايايي نيز ميزان آلفاي كرونباخ در متغيرهاي مورد مطالعه بالاتر از 7/0 به دست آمد. با توجه به تأیید روايي و دارا بودن پايايي مي‌توان نتيجه گرفت كه اين متن برای بررسي ويژگي‌هاي صوت در پژوهش‌هاي صوت در نمونه‌هاي عادي قابل استفاده خواهد بود.


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.