دوره 8، شماره 2: 1391:248-253

تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر دیسمنوره اولیه

فريده صالحي, حميد معرفتي, حسين مهرابيان, حميد شريفي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i2.437

چکیده


مقدمه: دیسمنوره اولیه یا قاعدگی دردناک بدون حضور عارضه‌ پاتولوژیک لگنی، از شایع‌ترین شکایات در طب زنان می‌باشد. هدف کلی این تحقیق بررسی اثر تمرینات پیلاتس بر دیسمنوره اولیه بود.
مواد و روش‌ها:
در این مطالعه مداخله‌ای از میان 1500 نفر دانشجوی دختر، 40 دختر 18 تا 25 ساله غیر ورزشکار مبتلا به دیسمنوره اولیه به صورت هدفمند انتخاب و به دو گروه تجربی (20 نفر) و شاهد (20 نفر) تقسیم شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه سنجش دیسمنوره اولیه استفاده گردید. نمونه‌ها تمرینات پیلاتس را به مدت هشت هفته زیر نظر مربی پیلاتس انجام دادند. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون‌های Shapiro-Wilk، ANOVA با اندازه‌گیری مکرر و t Dependent با تعیین سطح معنی‌داري 0/05 ≤ P استفاده شد.
یافته‌ها:
بهبود معنی‌داری در شدت درد (0/001 > P) و مدت درد (0/001 > P) در گروه پیلاتس پس از درمان دیده شد. اما از نظر میزان خونریزی (0/18 = P) اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. در گروه شاهد نیز تغییر معنی‌داری در این شاخص‌ها دیده نشد. از طرف دیگر، مقایسه داده‌های دو گروه اختلاف معنی‌داری را در شدت درد (0/001 > P) و مدت درد (0/001 > P) پس از مداخله نشان داد. اما از نظر میزان خونریزی (1/00 = P) بین دو گروه اختلاف معنی‌داری دیده نشد.
نتیجه گیری:
با توجه به نوع خاص تمرینات پیلاتس، این تمرینات شاید بتواند باعث کاهش شدت و مدت درد دیسمنوره اولیه گردد.
کلید واژه‌ها:
دیسمنوره اولیه، تمرینات پیلاتس، دانشجویان دختر


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.