دوره 7، شماره 5: 1390 (ویژه نامه)

بررسی و مقایسه حوادث دوران رشد در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم و کودکان طبیعی

هديه هاشمي, اكبر بهرامی, ليلا قسيسين, معصومه صالحی, اكبر حسن زاده

DOI: 10.22122/jrrs.v7i5.435

چکیده


مقدمه: اتيسم ناتواني رشدي پيچيده‌ای است كه به طور شاخص در طول سه سال اول زندگي در نتيجه يك اختلال نورولوژيك تأثيرگذار بر عملكرد نمايان مي‌شود. مطالعه حاضر با هدف، بررسی فراوانی تعدادی از حوادث تأثیرگذار در دوران رشد در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم و سپس مقایسه این حوادث در کودکان طبیعی انجام شد.
مواد و روش‌ها:
این پژوهش توصیفی- تحلیلی روی 50 کودک مبتلا به اختلال اتیسم و 50 کودک طبیعی 11-4 ساله شهر اصفهان انجام شد. ابتدا حوادث مهم و تأثیرگذار قبل، حین و بعد از تولد کودکان مبتلا به اتیسم با بررسی متون جمع‌آوری گردید و سپس در قالب پرسش‌نامه واحدی توسط مادر کودک تکمیل شد. نتایج به دست آمده توسط نرم‌افزار 14SPSS و سطح معنی‌داری 05/0 > P به وسیله آزمون‌های 2χ، Mann-Whitney test و Fisher's exact test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته‌ها:
افزایش سن پدر و مادر، بالا بودن استرس مادر در دوران بارداري، وجود علایم آلرژيك در دوره بارداری، ازدواج فامیلی در والدین کودک، وجود سابقه اختلالات ارتباطی و گفتار و زبان در خانواده، زایمان مادر به صورت سزارین، تب بالا، ضربه به سر و تشنج با وقوع اختلال اتیسم رابطه معنی‌داری داشتند (05/0 > P).
نتیجه گیری:
اگر چه به کمک این مطالعه قادر نخواهیم بود که علل قاطعی برای اختلال اتیسم ارایه دهیم، ولی به این وسیله عوامل خطرساز احتمالی معرفی خواهند شد. علاوه بر این یافته‌های این مطالعه بیانگر این است که عوامل قبل، حین و بعد از تولد که به نوعی به انحراف در رشد جنین مربوط می‌شوند، در ایجاد اختلال اتیسم نقش مهمی دارند.
کلید واژه‌ها:
اختلال اتیسم، کودکان طبیعی، حوادث دوران رشد، حوادث قبل از تولد، حوادث بعد تولد


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.