دوره 8، شماره 1: 1391:49-56

روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون "ارزيابي جامع تجربه فرد از لكنت- بزرگ‌سالان"

بيژن شفيعي, احمد صالحي, حميد کريمي, فريبا يادگاري, طاهره سيما شيرازي, ميثم شفيعي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i1.433

چکیده


مقدمه: به منظور به كارگيري يك رويكرد به طور کامل مبتني بر شواهد در اختلال لکنت، نياز به ابزاري است كه كليت اين اختلال را مورد بررسي قرار دهد. براي دست يافتن به اين مهم، Yaruss و Quesal در سال 2006 ابزاري را تحت عنوان "ارزيابي جامع تجربه فرد از لكنت" ارایه كردند. این پرسش‌نامه مي‌تواند به عنوان ابزاري براي مستند كردن نتايج چندگانه در درمان لكنت افراد بالاي 18 سال مورد استفاده قرار گيرد. هدف اين تحقيق، تعيين روايي و پایایی نسخه فارسي شده پرسش‌نامه فوق بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه بر روی 60 فرد بزرگ‌سال دارای لکنت به اجرا در آمد. با اجرای یک مطالعه آزمایشی بر روی 10 فرد دارای لکنت و انجام یک مصاحبه نیمه ساختمند روايي صوري، ثبات درونی و اعتبار پرسش‌نامه ارزيابي جامع تجربه فرد از لكنت بررسی شد. بعد از این مرحله 50 فرد دارای لکنت پرسش‌نامه تعدیل یافته را به همراه آزمون نگرش ارتباطی، به منظور بررسی روایی همزمان، تکمیل نمودند. در پایان نسخه فارسی پرسش‌نامه، توسط 5 فرد دارای لکنت در دو بار به فاصله 7 تا 10 روز به منظور بررسی اعتبار آزمون- باز آزمون تکمیل گردید.
یافته‌ها:
ضرايب Cronbach's alpha، كه به طور مستقل براي هر يك از چهار بخش اين ابزار محاسبه شد، پايایي دروني از 82 تا 97 درصد را نشان داد. بنابراین نسخه فارسی پرسش‌نامه "ارزيابي جامع تجربه فرد از لكنت" از روایی همزمان، هم‌خواني دروني و تكرارپذيري نسبي و در كل از پايايي مطلوبي نیز برخوردار بود.
نتیجه گیری:
می‌توان اظهار داشت که نسخه فارسي توانسته است همگني در گزینه‌های نسخه اصلي را حفظ نماید و از اين جنبه مي‌توان اميدوار بود كه ابزار به ‌دست آمده با ابزار اصلي مطابقت دارد.
کلید واژه‌ها:
ارزيابي جامع تجربه فرد از لكنت، لکنت، روایی، پایایی، سنجش نتایج، لکنت بزرگسال


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.