دوره 8، شماره 3: 1391:477-488

تأثير آموزش مهارت‌هاي زندگي بر ميزان مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان کم‌‌شنواي فراگير

عباس مهوش ورنوسفادراني, نرگس اديب سرشكي, گيتا موللي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i3.431

چکیده


مقدمه: مطالعات گسترده‌اي در مورد اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر رفتار دانش‌آموزان انجام شده است، اما در مورد اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر رفتار دانش‌آموزان داراي معلوليت پژوهش‌هاي کمي وجود دارد. با توجه به اين که نياز اين گروه از دانش‌آموزان به آموزش مهارت‌ها بيشتر از سايرين است، لزوم برنامه‌ريزي و اجرا در اين خصوص اهميت ويژه‌اي دارد. هدف از اين پژوهش، تعيين اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر افزايش ميزان مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان پسر کم‌‌شنواي مقطع راهنمايي مدارس فراگير بود.
مواد و روش‌ها:
طرح پژوهش از نوع مطالعات شبه آزمايشي با پيش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با دو گروه آزمايش و شاهد بود. از ميان 38 دانش‌آموز پسر داراي مشکل شنوايي که در رده‌هاي اول تا سوم راهنمايي در مدارس فراگير (تلفيقي) شهر اراک در سال تحصيلي 91-1390 مشغول به تحصيل بودند، به صورت تصادفي 30 نفر از آن‌ها انتخاب و به دو گروه 15 نفري آزمايشي و شاهد تقسيم شدند. گروه آزمايشي هفته‌اي دو بار و طي 16 جلسه دو ساعته، مهارت‌هاي زندگي را آموزش ديدند. مهارت‌هاي اجتماعي هر دو گروه قبل و بعد از آموزش با استفاده از مقياس درجه‌بندي مهارت‌هاي اجتماعي (Social skills rating scale) ارزيابي شد. براي تجزيه و تحليل داده‌هاي گرد‌آوري شده از پيش‌آزمون و پس‌آزمون، آمار توصيفي و آزمون‌هاي آماري Independent t و ANCOVA استفاده شد.
یافته‌ها:
گروه آزمايش نسبت به گروه شاهد عملکرد بهتري در پس‌آزمون مهارت‌هاي اجتماعي داشت (0/001 > P).
نتیجه گیری:
آموزش مهارت‌هاي زندگي، مهارت‌هاي اجتماعي، همکاري، مهارت ابراز وجود و خويشتن‌داري (مهار خود) را به گونه‌اي معنی‌دار افزايش مي‌دهد.
کلید واژه‌ها:
مهارت‌هاي زندگي، مهارت‌هاي اجتماعي، دانش‌آموزان کم‌‌شنوا، مدارس فراگير


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.