دوره 8، شماره 4: 1391:704-718

توصیف برخي ساختارهاي زباني در داستان‌گويي كودكان 4 ساله سالم شهر اصفهان و ارتباط آن با جنس بر اساس پروتكل ارزيابي داستان‌گويي

مسلم قاسمي, محبوبه نخشب, بتول علي نژاد, ميثم شفيعي, مهدي تذهيبي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i4.427

چکیده


 

مقدمه: مهارت داستان‌گویی کودکان به عنوان يك پايه مهم و پيش‌بيني كننده اكتساب مهارت‌هاي خواندن، نوشتن، تحصيلي و اجتماعی است. ارزیابی داستان رویکردی غنی برای توصیف رشد زبان در محیط‌های اولیه کودکی می‌باشد. این پژوهش با هدف، توصیف برخی از ساختارهای زبانی در داستان‌گویی کودکان 4 ساله سالم و ارتباط آن با جنس بر اساس پروتکل ارزیابی داستان‌گویی انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصيفي- تحليلي و مقطعی، برخی از ساختارهای زبانی 126 كودك فارسي زبان 4 ساله سالم شهر اصفهان، در داستان‌گویی خودانگیخته با کمک یک کتاب مصور بر اساس شیوه پروتکل ارزیابی داستان‌گویی مورد بررسی قرار گرفتند. پایایی‌های درون آزمونگر، بین آزمونگر و پايايي بين نمره‌گذاري همزمان از روي نمونه صوتي ضبط شده و نمونه نسخه‌نویسی شده، نیز انجام شد.

یافته‌ها: ساختارهای زبانی مورد نظر در داستان‌های اغلب کودکان وجود داشت. بیشترین رخداد مربوط به صورت ملکی اسم و کمترین استفاده از کاربرد مجازی اسم بود. نمرات پایایی‌های درون آزمونگر، بین آزمونگر و پايايي بين نمره‌گذاري همزمان از روي نمونه صوتي ضبط شده و نمونه نسخه‌نویسی شده بین 53/0 تا 00/1 بود. در نمره نهایی و نمرات هر یک از ساختارهای زبانی، تفاوت معنی‌داری بین دختران و پسران وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: داده‌های مطالعات گذشته در مورد دامنه میانگین طول گفته در سنین مختلف و نتایج ذکر شده از ارتباط بین میانگین طول گفته و رشد ساختارهای نحوی زبان در محدوده سنی مورد نظر، با یافته‌های تحقیق حاضر تطابق داشت.

کلید واژه‌ها: داستان‌گویی، زبان، پروتکل ارزیابی داستان‌گویی، کودکان 4 ساله سالم


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.