دوره 5، شماره 1: 1388

تدوين ابزاري جهت تشخيص آپراكسي دهاني ((Oral aproaxia در كودكان 4 تا 5 ساله

ناصر زارعي شمس آبادي, ناهيد بهارلويي, ليلا قسيسين, بهرام سليماني

DOI: 10.22122/jrrs.v5i1.39

چکیده


مقدمه: حجم قابل ملاحظه‌اي از كودكان با اختلالات توليدي كه جهت درمان به كلينيك‌هاي گفتاردرماني مراجعه مي‌كنند از ديد پاتولوژي (Pathology) هيچ يك از علت‌هاي معمول در ايجاد اختلال توليدي (از قبيل ناهنجاري ساختماني، فقر محيطي، عقب ماندگي ذهني، كم شنوايي و ...) را نشان نمي‌دهند. با توجه به ارتباطات زيادي كه محققين بين اختلالات توليدي و آپراكسي دهاني قایل شده‌اند وجود آپراكسي دهاني در اين مراجعين بسيار محتمل مي‌باشد . بنابراين، براي تشخيص آپراكسي دهاني در اين كودكان به يك ابزار كارآمد نياز است.

مواد و روش‌ها : در اين مطالعه توصيفي– تحليلي در ابتدا با استفاده از منابع، يك چك ليست ارزيابي آپراكسي دهاني شامل؛ 20 تكليف تهيه و روايي و پايايي آن مشخص گرديد (2، 1). سپس 74 نمونه عادي در گروه سنی 4 تا 5 سال انتخاب شدند. براي تأیید نرمال بودن نمونه‌‌ها علاوه بر بررسي تاريخچه پزشكي، دو آزمون براي هر كدام انجام گرديد؛ آزمون آوايي، جهت تعيين وضعيت تلفظي نرمال و ديگري آزمون ارزيابي حلقي– دهاني (3)، براي بررسي عدم وجود مشكلات حسي– حركتي در ناحيه دهان و صورت. سپس توانايي انجام تكاليف چك ليست آپراكسي دهاني براي بدست آوردن نقطه برش، جهت تشخيص فرد مبتلا در نمونه‌ها، بررسي شد. تعيين نقطه برش با بررسي ويژگي (Specifity) و مثبت كاذب (False positive) بدست آمده از داده‌ها انجام گرفت.

یافته‌ها: براساس يافته‌هاي حاصل از اين پژوهش، 15 تكليف از 20 تكليف چك ليست آپراكسي دهاني به عنوان نقطه برش تشخيص فرد مبتلا در اين محدوده سني تعيين گرديد. با انتخاب 15 تكليف، ميزان ويژگي برابر (6/94 درصد) و مثبت كاذب برابر (4/5 درصد) است. اين مطلب بيانگر آن است كه اگر كودكي 15 تكليف يا كمتر را انجام دهد دچار آپراكسي دهاني است و اگر توانايي انجام بيش از 15 تكليف را دارا باشد، سالم مي‌باشد.

بحث: با توجه به مطالعه حاضر، ابزار بدست آمده، تشخيص آپراكسي دهاني را در گروه‌هاي سني خاصي از كودكان هموار مي‌سازد. اگر در كودكان اختلالات توليدي، آپراكسي دهاني وجود داشته باشد، لزوم برنامه‌ريزي و مديريت درمان بر اساس آن از اهميت بالايي برخوردار است.

واژگان کلیدی


ابزار، آپراكسي دهاني، ويژگي، مثبت كاذب

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.