دوره 5، شماره 1: 1388

تجارب خانواده‌های دارای كودك معلول: یک مطالعه پدیدارشناسی

مهسا شكور, خسرو توكل, محبوبه كريمي, نجمه توكل

DOI: 10.22122/jrrs.v5i1.38

چکیده


مقدمه: تولد كودك معلول حادثه‌‌ای است كه بر تمام اعضا خانواده و ارتباطات داخلی و خارجی آن اثر می‌گذارد و نیاز به بررسی عملكرد خانواده دارد. شواهد نشان می‌دهد كه بعضی از خانواده‌ها هرگز به طور كامل نسبت به این حادثه تطابق پیدا نمی‌كنند. از آن جا که شناخت تجارب خانواده‌های دارای فرزند معلول، مددكار را به شناخت عمیقی از وضعیت خانوادگی، روابط فردی و اجتماعی این افراد می‌‌رساند نتایج این تحقیق می‌تواند كمك كننده باشد.

مواد و روش‌ها: موضوع مورد مطالعه در این تحقیق، تجارب خانواده‌های دارای كودك معلول بود و با توجه به این كه پدیده مورد مطالعه در این پژوهش، تجارب انسانی بود، از روش پدیده شناسی استفاده شد. نمونه‌گیری مبتنی بر هدف بوده و به منظور رسیدن به اهداف پژوهش با 12 نفر از اعضای خانواده‌هایی که دارای کودک معلول بودند و کودک آن‌ها در مراكز نگهداری معلولین ذهنی اداره بهزیستی نگهداری می‌شد مصاحبه شد. پژوهشگر با مصاحبه و مكالمه عمیق و سازمان نیافته كه بر طرح سؤالات وسیع، باز و محوری استوار بود به شركت كننده كمك نمود تا تجارب زندگی خود را بیان كند. در این پژوهش روش تجزیه و تحلیل داده‌ها براساس روش هفت مرحله‌ای كلایزی انجام شد.

یافته‌ها: مصاحبه انجام شده از 12 شرکت کننده روی كاغذ پیاده گردید و سخنان مهم جدا شد و 74 كد استخراج شد.از بین آن‌ها مفاهیم اصلی ایجاد شد. این مفاهیم در دسته ‌بندی‌های موضوعی اصلی قرار داده شدند و به این ترتیب کدهای استخراج شده در پنج مفهوم اصلی به این شرح طبقه‌بندی شدند:1_ساختار حمایتی،2_ابزارهای تطابقی،3_تعاملات، 4_مشخصه‌های کودک، 5_بار روحی روانی.

بحث: نتایج تحقیق نشان می‌دهد وجود کودک معلول منجر به مشکلات روحی روانی و تغییرات وسیعی در کلیه ابعاد زندگی کلیه اعضا خانواده می‌شود و بر تعاملاتشان اثر می‌گذارد. اعضا خانواده جهت تطابق خود و سازگاری و یا برگشتن به زندگی عادی راه‌های متفاوتی را در پیش می‌گیرند و با وجود مشکلات روحی روانی و تعارضاتی که پیدا می‌کنند به عنوان یک کودک ضعیف با نا توانی‌های خاص خود و متعلق به آن‌ها درصدد حمایت از او بر می‌آیند. مشکلات روانی، اجتماعی و اقتصادی كه خانواده در حین سازگاری با بچه معلول تجربه می‌كنند می‌تواند منجر به تعارضاتی در خانواده شود و ممكن است منجر به تغییراتی در نقش‌های افراد و عملكرد آن‌ها در خانواده شود.


واژگان کلیدی


كودك معلول، خانواده، تجارب، پدیده شناسی

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.