دوره 8، شماره 1: 1391:153-169

پیامدهای بازسازی و توان‌بخشی رباط صلیبی قدامی از طریق دو روش گرافت تاندون پاتلار و گرافت تاندون همسترینگ در ورزش‌کاران

علي گلچيني, ناصر بهپور, شهرام آهنجان, مرتضي صائب, سعيد سليماني

DOI: 10.22122/jrrs.v8i1.379

چکیده


مقدمه: پارگی رباط صلیبی قدامی (Anterior cruciate ligament یا ACL) یکی از شایع‌ترین آسیب‌های زانو می‌باشد که در بین ورزش‌کاران حرفه‌ای اتفاق می‌افتد. انتخاب بهترین گرافت برای ورزش‌کاران دارای ACL ناکارامد اهمیت زیادی دارد. در طی سال‌های اخیر گرافت‌های تاندون پاتلار و همسترينگ برای بازسازی ACL بیشتر مورد استفاده بوده‌اند. اين مطالعه با هدف، بررسي تأثير نوع گرافت بر ميزان عملكرد، تعادل و بازگشت به مسابقات ورزشي از طريق دو روش گرافت تاندون پاتلار (Bony patellar tendon bony graft یا BPTBG) و گرافت تاندون همسترینگ (Hamstring tendon graft یا HTG) انجام گرفت.
مواد و روش‌ها:
در این پ‍ژوهش نیمه تجربی، 38 ورزش‌کار دارای پارگی ACL به تدریج مورد مطالعه قرار گرفتند. 19 ورزش‌کار با گرافت تاندون پاتلار (BPTBG) و 19 ورزشکار با گرافت تاندون همسترینگ (HTG) 4 لایه، تحت عمل بازسازی قرار گرفتند. برای هر دو گروه یک برنامه بازتوانی تسریعی طراحی و اجرا شد. در پایان ماه‌های سوم، ششم و نهم، متغیرهایی مثل درد قدامی زانو، دامنه حرکتی (ROM)، مقیاس لی‌شلم، تست لی تک پا، آزمون گردش ستاره، یک تکرار بیشینه (1RM)، ناپايداري زانو و میزان بازگشت به مسابقات ارزیابی شد. از آزمون Repeated measure ANOVA و آزمون t برای تجزیه و تحلیل نتایج در سطح 05/0 بهره گرفته شد.
یافته‌ها:
در پایان ماه‌های 6 و 9 درد قدامی زانو در گروه BPTBG به طور معنی‌داری بیشتر از گروه HTG بود. زانو زدن برای گروه BPTBG در پایان 9 ماه همراه با درد شدیدتر و تورم بیش‌تری بود (05/0 > P). اکستنشن در گروه BPTBG بیشتر از گروه HTG و در فلکشن برعکس بود. ناپايداري قدامی زانو در گروه HTG بیشتر از گروه BPTBG بود، ولی اختلاف معنی‌دار به ثبت نرسيد (05/0 > P). در لی تک پایی و تعادل، گروه BPTBG دارای عملکرد ضعیف‌تری بودند. نمره مقیاس لی‌شلم در گروه HTG به طور معنی‌داری بهتر از گروه BPTBG بود و گروه HTG به سطح بالاتری از رقابت بازگشت (05/0 > P).
نتیجه گیری:
نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از گرافت همسترینگ به دلیل داشتن پیامدهای جانبی کمتر و بازگشت مطمئن‌تر و سریع‌تر به سطح اولیه ورزشی، گرافت مناسبی برای بازسازی ACL می‌باشد.
کلید واژه‌ها:
رباط صلیبی قدامی، رباط صلیبی قدامی بازسازی شده، تعادل، عملکرد، گرافت تاندون کشککی و همسترینگ


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.